Zmiany w opodatkowaniu gruntów obciążonych urządzeniami przesyłowymi

Niedawno do Sejmu został skierowany projekt nowelizacji trzech ustaw: o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym oraz ustawy o podatku leśnym. Regulacja przygotowana przez Ministerstwo Energii ma na celu ujednolicenie zasad opodatkowania gruntów, z których korzystają przedsiębiorcy w związku z posadowieniem na nich szeroko pojętej infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej.

W chwili obecnej, zarówno w orzecznictwie organów administracji, jak i sądów administracyjnych, panuje rozbieżność w kwestii stosowania przepisów wymienionych ustaw podatkowych, prowadząca do odmiennych sposobów opodatkowania gruntów, na których posadowione są urządzenia.

Od pewnego czasu dominuje w orzecznictwie sądów administracyjnych negatywna dla podatników (w tym przedsiębiorców przesyłowych) linia orzecznicza, zgodnie z którą grunty leśne, przez które przebiegają urządzenia przesyłowe, opodatkowane są podatkiem od nieruchomości, jako zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej – nie zaś podatkiem leśnym.

Organy administracji również nie wypracowały jednolitego stanowiska w zakresie klasyfikacji gruntu obciążonego urządzeniami przesyłowymi, czego skutkiem jest odmienne opodatkowanie gruntów w tożsamych stanach faktycznych. Część gruntów opodatkowana jest podatkiem leśnym lub rolnym, cześć zaś podatkiem od nieruchomości, według stawek dla gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Stawka podatku leśnego w roku 2018 wynosi 0,0043 zł/m2, natomiast maksymalna stawka podatku od nieruchomości to aż 0,91 zł/m2. W konsekwencji grunt, na którym znajdują się urządzenia przesyłowe, może zostać obciążony podatkiem w diametralnie różnej wysokości, zależnej od stanowiska danego organu.

Obecnie w orzecznictwie problem różnej wysokości podatku dotyczy przede wszystkim linii elektroenergetycznych przebiegających przez lasy, będące w zarządzie Lasów Państwowych, nowelizacja jest jednak istotna także z punktu widzenia pozostałych właścicieli gruntów rolnych czy leśnych oraz innych przedsiębiorców przesyłowych. Argumentacja zawarta w orzeczeniach, o których wspomniałem, może dotyczyć także innych urządzeń przesyłowych, uwzględniając ich specyfikę.

Zgodnie z założeniami nowelizacji do ustawy o podatku rolnym zostanie wprowadzony zapis, że za grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza nie uważa się gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne przez które przebiegają urządzenia przesyłowe wchodzące w skład przedsiębiorstwa przedsiębiorcy prowadzącego działalność telekomunikacyjną lub działalność w zakresie przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów lub energii elektrycznej, a także zajętych na pasy techniczne oraz zajętych na strefy bezpieczeństwa oraz strefy kontrolowane konieczne dla właściwej eksploatacji urządzeń.

Ustawodawca jednocześnie przewiduje brak możliwości klasyfikacji gruntów, na których znajduje się infrastruktura przesyłowa jako rolne w sytuacji, gdy właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem jest przedsiębiorca przesyłowa lub, gdy grunty te są jednocześnie zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Analogiczne zapisy zostaną wprowadzone do ustawy o podatku leśnym.

W ustawie o podatkach i opłatach lokalnych wprowadzony zostanie zapis, na mocy którego do gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nie zalicza się gruntów obciążonych urządzeniami przesyłowymi, a w konsekwencji pasami technicznym i strefami kontrolowanymi oraz bezpieczeństwa. Tutaj również ustawodawca zastrzegł konieczność nieprowadzenia innej działalności gospodarczej oraz brak zastosowania do gruntów stanowiących własność przedsiębiorcy przesyłowego.

Ustawodawca uzasadniając te zmiany podkreśla, że posadowienie urządzeń nie jest tożsame z prowadzeniem działalności gospodarczej w sposób typowy i nie prowadzi do wzrostu ceny nieruchomości. Ponadto może wpłynąć na obniżenie wartości gruntu ze względu na zmniejszone walory estetyczne nieruchomości oraz ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości przez właściciela.

Celem projektowanej zmiany jest ustalenie jasnych i stałych zasad opodatkowania gruntów, na których są posadowione urządzenia służące do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów lub energii elektrycznej oraz infrastruktura telekomunikacyjna. Ustawodawca jednoznacznie wskazał, iż w jego ocenie korzystanie z takich gruntów przez przedsiębiorcę, nie będącego jednocześnie ich właścicielem czy użytkownikiem wieczystym, nie jest traktowane jako zajęcie gruntów na prowadzenie działalności gospodarczej.

Nowelizacja ma wejść w życie od 1 stycznia 2019 r.

Zdjęcie do dzisiejszego wpisu przesłał mój wspólnik Karol Sienkiewicz, który obecnie podróżuje po Czarnogórze.

Piotr Zamroch

Specjalizuję się w prawnych aspektach budowy, konserwacji i remontów urządzeń przesyłowych każdego rodzaju, na etapach ich prawnej lokalizacji, pozyskiwania praw do nieruchomości w trybie dobrowolnym i przymusowym oraz określania wartości wynagrodzeń i odszkodowań związanych z ograniczeniem prawa własności.

Podobne artykuły
Konferencja Puls Biznesu

 1. maria pisze:

  Jeśli pod linią energetyczną rolnik orze, sieje i zbiera plony, to oczywiście podatek rolny opłacany wspólnie z przedsiębiorcą przesyłowym odpowiednio do stopnia wykorzystania. Natomiast w lesie, gdzie pod liniami dokonuje się wycinki drzew i nie jest tam już prowadzona gospodarka leśna, to winien być opłacany cały podatek przez przedsiębiorstwo przesyłowe. Inny sposób naliczania podatków jest chyba niekonstytucyjny.

 2. Ryszard pisze:

  Pod wzgledem podatkowym sytuacja normalnieje. Kto korzysta z gruntu /przesyłowy wraz ze strefą ochronną/ niech płaci podatki od tego. To normalne. Dyć czerpie duze zyski z tego a nauczony był , ze bezkosztowo. Hardy jest. Mam nadzieje, ze ustawa nowa to uporzadkuje.

  • Katarzyna pisze:

   Moim zdaniem nie o to w tych nowych przepisach chodzi. Podatki nadal będzie płacił właściciel zajętego gruntu, tyle tylko dobrego że nie będzie mu już groziło naliczenie horrendalnie wysokiej stawki jaka obowiązuje na gruntach przemysłowych. Niestety, ustawa nie odnosi się (chyba…?) do sytuacji gdzie działka jest duża, zabudowana częściowo, w pozostałej części wyłączona z możliwości zabudowy z uwagi na rury czy kable, w ewidencji gruntów zostaje wpisana jako B czyli teren zabudowany i gmina naliczy za całość podatek od nieruchomości zamiast rolnego. Tutaj w grę wchodzą już spore kwoty, rzędu nawet kilku tysięcy rocznie za obszar niezdatny pod zabudowę z winy firmy przesyłowej. Z tego co czytam sądy raczej odmawiają wliczenia kosztów podatkowych do wynagrodzenia za służebność, ciekawe czy istnieje jakiś inny sposób na wymuszenie płacenia takiego podatku przez przedsiębiorcę przesyłowego…?

   • Stanisław pisze:

    Mam pytanie , czy można równolegle na drodze administracyjnej ubiegać się o odszkodowanie za zmniejszenie wartości na DATĘ posadowienia linii przesyłowej czyli za przeszłość i równocześnie o wynagrodzenie dwuskładnikowe za służebność przesyłu czyli za przyszłość na drodze cywilnej- sądy powszechne. Stanisław

 3. maria pisze:

  W umowach cywilnych strony same uzgadniają kto będzie płacić podatek od nieruchomości dzierżawionej, najętej, użyczonej czy służebnej. Jeśli nie mogą dojść do porozumienia, spór rozstrzyga sąd. A tutaj wygląda, że rząd chce narzucić ustawą, kto ma płacić i ile, i jak widzę podatek nie będzie korelował z rzeczywistym sposobem użytkowania części nieruchomości zajętej pod urządzenia przesyłowe. W umowie ustanawiającej służebność przesyłu przed notariuszem strony mogły same ustalić warunki płatności podatku, więc sąd na wniosek strony mógł ustalić w wyroku kto ma ponosić obciążenia podatkowe, ale na pewno nie jako składnik wynagrodzenia za ustanowienie służebności. Z tego co ja rozumiem to będzie gorzej dla właściciela nieruchomości i lepiej dla monopolisty. Rząd swoich spółek nie da pognębić.

  • Stanisław pisze:

   mam sytuację podobną, otrzymałem wynagrodzenie w bieżącym roku [ załatwianie sprawy w UM trwało rok}. Liczy się data posadowienia linii, na ten dzień stan prawny tj właściciel nieruchomości i szerokość pasa ochronnego na podstawie norm obowiązujących na dzień posadowienia linii, przeznaczenie nieruchomosci na dzień posadowienia linii. W przypadku następców prawnych, bardzo ważne czy otrzymali spadek na zasadzie sukcesji uniwersalnej- należy przedstawić akt notarialny w którym istnieje taki wpis, cel wywłaszczenia- cel publiczny, najważniejsze pytanie czy rodzice otrzymali wynagrodzenie w przeszłości na podstawie art.36 ust.1 ustawa12 marca 1958r.Wynagrodzenie dotyczy odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości z powodu powstania pasa ochronnego linii ,który nie może być przeznaczony na budowę. Pozdrawiam Stanisław

 4. IRO pisze:

  MINISTERSTWO ENERGI to ministerstwo lobbowania na rzecz spolek Skarbu Panstwa.Wyglada to tak linia w lesie to jest dla podatku las ,na gruncie rolnym to rolnictwo .Sejm bedzie glosowal ?nad czym by uproscic system podatkowy nikt w to nie uwierzy.

 5. Monika pisze:

  Dzisiaj miałam sprawę o zasiedzenie z wniosku ENEA i dowiedziałam się ciekawej rzeczy od Pana dyrektora
  firmy , który był świadkiem w sprawie.
  Otóż do rolnika oprócz obowiązku płacenia podatku UWAGA, należy utrzymywanie terenu w koło stacji transformatorowej, słupów.
  Rolnik ma robić wycinkę drzew, koszenie i tp.
  Pan dyrektor stwierdził, że firma ENEA ,,robi przeglądy swoich obiektów co pięć lat.’
  Zapytałam co w przypadku kiedy po takich oględzinach okazuje się , że na terenie koło trafo czy słupów urosło drzewo i ogólnie nie ma dojścia?
  Tu pada odpowiedź wycinamy je i teren uporządkujemy , po chwili jednak zmienia zdanie i mówi, ze nie, nie wycinają drzew ,b o im nie wolno najpierw pytają właściciela. SZOK w moim przypadku od ponad 20 lat ta firma nic nie robiła i chce mnie zasiedzieć w dobrej wierze.
  Nigdy nie mieli wolnego wejścia na mój teren musieli pytać pisemnie o zgodę i byli wpuszczani tylko w czasie awarii .
  Zobaczymy jak się potoczą sprawy , kolejna w październiku .

 6. Monika pisze:

  Zapomniała dodać, że grunty nabyłam od Agencji Własności Skarbu Państwa w 2000 roku

 7. Łukasz pisze:

  Witam. Sytuacja wygląda tak. Małżonka dostała działkę budowlaną przez którą biegnie linia średniego napięcia i stoją dwa slupy.

  Na slupach betonowych wyraźnie można odczytać datę 1995. Czyli albo wtedy były postawione albo wtedy zostały zmodernizowany. Co w takim przypadku? Czy wymiana słupów ( możliwe że slupy stały w innych miejscach na działce) umożliwia staranie się o odpłatna służebność przesyłu? Jak to wygląda?

 8. Robert pisze:

  Witam,
  Mam ciekawe pytanie. Może ktoś pokusi się o odpowiedź.
  Chodzi o stare decyzje wywłaszczeniowe. Obecnie wiadomo, że organ administracji podstawowej (prezydent, starosta) na wniosek osoby uprawnionej wydaje decyzje o odszkodowaniu.
  Oczywiście stan (przeznaczenie nieruchomości) ustalane jest w dacie wywłaszczenia czyli z 1963 r.. Działka w tym czasie miała przeznaczenie budowlane i była wolna od innej infrastruktury przesyłowej.
  Linie wysokiego napięcia pojawiły się dopiero w 1979 r.
  Pytanie moje brzmi:
  Czy biegły rzeczoznawca powinien brać pod uwagę przy wyliczaniu odszkodowania z dnia wywłaszczenia (z 1963 .) także element nieistniejącej wówczas, a obecne linii energetycznej (od 1979r.) i przez to zaniżać je kwotowo ?

  • maria pisze:

   A jaki był podany cel wywłaszczenia?

  • Stanisłw pisze:

   Mam sytuacje identyczną, otrzymałem odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości w roku bieżącym z powodu posadowienią linii przesyłowej[kanalizacja sanitarna podziemna] w 1974r-protokół odbioru linii.Decyzja- wywłaszczenie w 1973r- podstawa prawna ustawa z 12marca 1958r.Moi rodzice z tytułu posadowienia nie otrzymali żadnego odszkodowania[dowód otrzymałem z archiwum miejskiego].Podstawa wypłaty art.z ustawy 1958r art.36ust.1[obecny art.128ust4ugn].Przeznaczenie nieruchomości od 1948r pod rozwój przemysłu-dowód wpis do KW.
   Wniosek do Naczelnika/Prezydenta Gminy, realizacja trwał prawie rok, życzę dużo samozaparcia . Liczy się data posadowienia linii , obowiązujący stan prawny nadzień posadowienia linii tj. ustalenie szerokości strefy ochronnej linii[ zakaz zabudowy].Stanisław

  • Stanisław pisze:

   Panie Robercie , jeżeli ma Pan dodatkowe pytania to chętnie udzielę informacji, trzeba bardzo precyzyjnie przygotować wniosek, Stanisław

   • Robert pisze:

    W sprawie powołania już biegłego rzeczoznawcę który przygotował operat szacunkowy. W wyliczeniach przyjął działkę budowlaną z dnia wywłaszczenia oraz strefę po 30 m od gazociągu dni 600mm. Uwzględnił jednak tzw. współczynnik K, gdyż urządzenia przesyłowe tj wspomniany gazociąg i linia wys. napięcia się pokrywają czyli wspolkorzystanie. Wątpliwości budzi fakt że w 1963 r. w czasie budowy i wydania decyzji wywłaszczenie wejście nie istniała instalacja elektryczna, a działka była wolna od infrastruktury. Linie elektryczna wybudowano dopiero w 1979 r. Dlatego czy zasadnie przyjął biegły fakt wspolkorzystania z nieruchomości skoro linii elektrycznej w dacie szkody w 1963 r. nie było ?

    • Stanisław pisze:

     W moim przypadku była tylko jedna linia przesyłowa i wszystkie dane przyjmowało się na dzień posadowienia linii, to było także w zleceniu dla biegłego .
     Tak myślę ,że powinny w Pana przypadku dokonane winny być dwa wyliczenia , pierwsze dotyczące gazu i drugie wyliczenie energia elektryczna strefa ochronna pomniejszona o pow. nakładającą się strefy gazowej. Całkowite wynagrodzenie winno być sumą dwóch wyliczeń gazu większa wartość + druga energetyczna mniejsza wartość-powód mniejsza pow.-strefa ochronna [pow. nakładające się].Jeszcze raz podkreślam ,że nie ustalało się daty wywłaszczenia lecz wyłącznie datę posadowienia linii. Stanisław

 9. Robert pisze:

  Wydaję mi się że biegły rzeczoznawca pomylił postępowanie odszkodowawcze z ustawy o gospodarce nieruchomościami z wynagrodzeniem za ustanowienie służebności przesyłu. Tryby te są niekompatybilne. I tak odszkodowanie w trybie ugn wydawane jest wg stanu z dnia wywłaszczenia czyli 1963 r. ale wg cen obecnie obowiązujących. Natomiast wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu naliczane jest w oparciu o stan z chwili złożenia wniosku.
  Jaka jest wasza opinia w tej kwestii.

  • Katarzyna pisze:

   Moim zdaniem rzeczoznawca pobłądził. Przepis ugn mówi jasno, że odszkodowanie za wywłaszczenie zawsze jest ustalane w oparciu o stan nieruchomości na dzień wywłaszczenia – nie da się tego zinterpretować inaczej.

 10. Stanisław pisze:

  Oczywiście według mojej wiedzy ma Pan racje Stanisław

 11. Robert pisze:

  Biegły rzeczoznawca majątkowy w operacie określił współczynnik K na poziomie 0,50. Tylko nie wiem dlaczego taki duży. Wg mnie powinien być na poziomie 0,10.
  Powodem tego jest argumentacja, że skoro działka w 1963 roku miała przeznaczenie budowlane i mocą decyzji wywłaszczeniowej z 1963 r. traciła to prawo poprzez wybudowanie gazociągu wysokociśnieniowego (wraz z wytworzoną strefą kontrolowaną), to nie sposób uznać, że osoba wywłaszczona z tej części działki współkorzysta w takim zakresie, w jakim pierwotnie mocą decyzji lokalizacyjnej z 1962 r. miała ona charakter. Szkoda ta wymusiła trwałą niemożność zagospodarowania budowlanego tej części nieruchomości i doprowadziła do zmiany jej charakteru z budowlanego na rolny. Stan ten trwa po dziś dzień. W tej części działka nadaje się wyłącznie pod działalność rolną (nawet nie sadowniczą).
  Ponadto w 1963 r. działka była wolna od jakiejkolwiek innej infrastruktury przesyłowej, bowiem sieć elektroenergetyczną wybudowano dopiero w 1979 r. Co więcej, zarówno rodzice , jak i Ja nigdy nie korzystaliśmy z gazociągu przechodzącego przy ich nieruchomość, gdyż nie ma możliwości przyłączenia się do tej nitki.

  • Katarzyna pisze:

   Szczerze mówiąc nie rozumiem, co w tej wycenie w ogóle robi współczynnik K. Do wyliczenia utraty wartości żadne K czy k nie jest potrzebne… Czy ten biegły przypadkiem nie wyliczył wynagrodzenia za służebność przesyłu zamiast odszkodowania za wywłaszczenie?

   • Stanisław pisze:

    Potwierdzam ,że w opinii biegłego, która otrzymałem -obliczenie wartości odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości z powodu posadowienia linii przesyłowej występuje tylko wskaźnik S.
    Jeszcze raz potwierdzam w dyspozycji dla biegłego SR określił należy przyjąć stan nieruchomości na datę posadowienia linii[protokół data odbioru technicznego]- pozdrawiam Stanisław

 12. Stanisłw pisze:

  Korekta: jest cyt.”dla biegłego SR określił” winno być cyt.” dla biegłego UM określił.
  Również wyjaśniam dlaczego UM dla biegłego zalecił datę posadowienia,argumentują że decyzja – wywłaszczenie a posadowienie czyli stan rzeczywisty są rozbieżności. Stanisław

 13. Stanisław pisze:

  Korekta mojej poprzedniej informacji cyt.jest SR winno być UM, przepraszam za pomyłkę.
  Także przedstawiam argumentację UM dlaczego ustalono datę posadowienia a nie datę decyzji wywłaszczenia- powód liczy się stan rzeczywisty tj. posadowienie. Decyzja wywłaszczenia często odbiega od stanu rzeczywistego- dotyczy oczywiście odszkodowania za trwałe udokumentowane obniżenie wartości nieruchomości.Stanisław

 14. Robert pisze:

  Jest w operacie bardzo niejednoznacznie określone. Współczynnik K okresie wspolkorzystanie przez dwa podmioty. I tyle.
  Podany jest wzór: P czyli wartość odszkodowania = powierzchnia strefy kontrolowanej 3333 M2 x 10,9zl czyli cena 1m2 ziemi x wspomniany współczynnik wspolkorzystanie K. Wartość odszkodowania czyli P wyszło 7200 zł .
  Czy takie stanowisko jest prawidłowe?

 15. Robert pisze:

  To tak wygląda jakby wyliczył wg standardu Ksws służebność. Nawet sprawdziłem i wszystko się zgadza (oznaczenia) zawarte w tym standardzie.
  I co z tym fantem zrobić.
  Może mi pan podać wzór wraz z oznaczeniem co dana litera oznacza z pana operatu w tej sprawie. Umieszczę to w swoim 3 odwołaniu do wojewody. Nadmieniam że już 2- krotnie została decyzja uchylona. I prezydent wylicza już za trzecim razem odszkodowanie. Widzę że dalej niewłaściwie.
  Proszę o wzór i wskazówki.

 16. Stanisław pisze:

  Podaję wzór, spadek wartości pasa[ochronnego]= W X P X S, W-wartość gruntu przed posadowieniem linii przesyłowej,S- zmniejszenia wartości nieruchomości w wyniku lokalizacji linii przesyłowej, przyjmuje się współczynnik S-04-0,6 dla B,Ba,Bi , patrz biuletyn nieruchomości nr.1 listopad 2010r.
  http://www.biuletyn. nieruchomości.pl.Do obliczeń nie należy przyjmować wielkość pasa służebności przesyłu[ pas eksploatacyjny] lecz pas ochronny- szkoda dotyczy pasa ochronnego- w tym pasie jest zakaz zabudowy, P- pow. pasa ochronnego .Pozdrawiam Stanisław

 17. Stanisław pisze:

  Wartość nieruchomości przed posadowieniem, radzę sprawdzić na podstawie danych GUSu podawanych w internecie na podstawie zrealizowanych kupno /sprzedaż dla każdego województwa, według mojej oceny wartość gruntu jest b.niska.W tych danych podawana jest także numeracja klasy. Nie można np. porównywać wartości np. klasy VI z klasą IIIb. i bardzo ważne jest przeznaczenie docelowe nieruchomości nieruchomości o przeznaczeniu budowlanym[ przemysł , mieszkaniówka] są najdroższe.
  Stanisław

  • Robert pisze:

   Witam,
   Wielkie dzięki.
   Czy może mi pan sprawdzić w GUS dla Podkarpacie, Przemyśl? klasa 2.

   • Stanisław pisze:

    GUS-Ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych w I kw.2018r według województw-
    Podkarpackie klasa I II,IIIa 29857PLN/1ha,klasa IIIb,IV-22158PLN/1ha,klasa V iVI17070PLN/1ha.Pozdrawiam Stanisław

 18. Robert pisze:

  A który to artykuł w tym biuletynie?

 19. Robert pisze:

  A ceny nieruchomości budowlanych wg GUS?
  Rozumiem że biegły powinien dane odnośnie cen sprzedaży brać z wykazów GUS?

  • Stanisław pisze:

   Nie ma, należy brać z wydz. geodezji UM Przemyśla jest ewidencja kupno /sprzedaż nieruchomości gruntowych o przeznaczeniu budowlanym[ mieszkaniówka , przemysł , handel}, jest to informacja płatna[mała kwota] Stanisław

 20. Stanisław pisze:

  Proszę o potwierdzenie czy Pan otrzymał biuletyn nieruchomości nr.1 Stanisław

 21. Robert pisze:

  Witam,
  chciałbym zadać pytanie odnośnie decyzji wywłaszczeniowej z 1963 r. zezwalającej ma budowę gazociągu na działce, stanowiącej tytuł prawny dla przedsiębiorcy do tej nieruchomości.
  W tym czasie nie było MPZP. Wydana była jednak decyzja lokalizacja w 1962 zmieniająca przeznaczenie działki rolnej na zabudowę mn (mieszkalnictwo jednorodzinne) która obowiązywała w dacie wydania decyzji wywłaszczeniowej na budowę gazociągu.
  Pytanie moje brzmi, czy biegły rzeczoznawca ustalając odszkodowanie w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami bierze do operatu przeznaczenie rolne bo rosły tam akurat ziemniaki, czy budowlane zgodnie z przepływają już decyzją? Wogole jakie znaczenie miała taka decyzja dla nieruchomości? Czy to coś na wzór obecnej decyzji ustalającej warunki zabudowy?

  • Stanisław pisze:

   Według mojej wiedzy biegła winna przyjąć stan przeznaczenie, który ustaliła administracja państwa na dzień wywłaszczenia tj.1963r.Stasiek

 22. Beata pisze:

  Witam,
  a ja mam inne pytanie: co z sytuacja gdy gmina ustanawia służebności przesyłu (najczęściej dla PGE lub PSG) na swoich gruntach (zwykłych działkach i działkach drogowych)?? Czy w tej sytuacji przedsiębiorstwo, na rzecz którego zostaje ustanowiona służebność powinien płacić podatek od tego co wkłada do ziemi (podobnie jak to się dzieje z wydzierżawianiem gruntów gminnych)??
  Będę wdzięczna za odpowiedź, bo obiło mi się coś takiego o uszy, a nie potrafię tego wywnioskować z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *