Polityki i procedury

Dla sprawnego zarządzania procesem pozyskiwania praw do nieruchomości na potrzeby budowy, remontów i konserwacji urządzeń przesyłowych oraz obrony przed zgłaszanymi roszczeniami, bardzo przydatne jest określenie jednoznacznych zasad postępowania przez pracowników oraz podziału kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy poszczególne działy przedsiębiorstwa przesyłowego.

Przygotowanie procedur postępowania i systematyczne podnoszenie poziomu świadomości prawnej pracowników odpowiedzialnych za pozyskiwanie praw do nieruchomości oraz za eksploatację i konserwację sieci, prowadzi do minimalizacji ryzyka prawnego związanego z prowadzeniem inwestycji oraz trwałym utrzymywaniem urządzeń na nieruchomościach innych osób.

Skutkuje także zmniejszeniem liczby spraw kierowanych przeciwko przedsiębiorcy na drogę sądową, pozwala na optymalizację kosztów pozyskiwania praw do nieruchomości oraz na skrócenie czasu niezbędnego dla przeprowadzenia całej inwestycji.

Polityki i procedury przygotowujemy uwzględniając indywidualne potrzeby przedsiębiorcy, oraz niżej wymienione standardowe zagadnienia:

 • opis stanu istniejącego i stopnia uregulowania praw do nieruchomości,
 • grupy ryzyka, specyfika grup własnościowych,
 • zasady prowadzenia prawnej lokalizacji urządzeń,
 • wytyczne dla projektantów działających na zlecenie przedsiębiorcy oraz dla negocjatorów prowadzących rokowania z właścicielami nieruchomości,
 • wzory oświadczeń i wniosków,
 • sposób pozyskiwania praw do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,
 • sposób uzyskiwania dostępu do nieruchomości w sytuacjach awaryjnych oraz wymagających niezwłocznego zajęcia,
 • zasady określania pasa służebności przesyłu, wytyczne przedsiębiorcy w zakresie poszczególnych rodzajów urządzeń,
 • zasady określania wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu i za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • współpraca z rzeczoznawcami majątkowymi, samodzielne szacowanie orientacyjnych kosztów pozyskania praw do nieruchomości przez pracowników przedsiębiorcy,
 • sposób postępowania wobec roszczeń właścicieli nieruchomości o nakazanie usunięcia albo przebudowy urządzeń,
 • zasady korzystania z konstrukcji zasiedzenia służebności przesyłu w procesie obrony przed roszczeniami oraz pozyskiwania praw do nieruchomości, dokumentowanie przesłanek zasiedzenia.

Jeżeli również dostrzegasz korzyści płynące z wprowadzenia procedur w sprawach związanych budową, remontami i konserwacją urządzeń, zapraszamy do kontaktu. Z przyjemnością zaprezentujemy naszą ofertę na spotkaniu, przedstawiając szczegółowo możliwe rozwiązania.