Orzecznictwo

Skarga nr 33601-11 Gil v. Polska

GIL v. POLAND 33601-11

III CZP 5-17 – PYTANIE PRAWNE

III CZP 3-17 – PYTANIE PRAWNE SO ELBLĄG

II CSK 135-16 – WSPÓŁKORZYSTANIE ZE SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU, ZBYCIE JEDNEGO Z URZĄDZEŃ

II CSK 822-15 – ZARZUT ZASIEDZENIA SŁUŻEBNOŚCI

SO BIELSKO-BIAŁA II Ca 554-14 – PYTANIE PRAWNE DO III CZP 88-15

IV CSK 203-14 – KSEROKOPIA JAKO DOWÓD

III CSK 254-13 – WARUNKI SKORZYSTANIA Z KSEROKOPII JAKO DOWODU

I CSK 423-14 – BEZUMOWNE KORZYSTANIE, KOPIA JAKO DOWÓD

IV CSK 636-14 – ZWIĄZANIE SĄDU DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ

III CZP 5-15 – USTANOWIENIE SŁUŻEBNOŚCI PRZEZ I NA RZECZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO

POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO P 47-13

II CSK 336-14 – ODSZKODOWANIE ART. 36 UPZP

ODDALENIE WNIOSKU O USTANOWIENIE SP – URZĄDZENIA POZA NIERUCHOMOŚCIĄ

V CSK 533-13 – SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA A SPRZEDAŻ EGZEKUCYJNA

III CZP 122-13 – SAMODZIELNE DZIAŁANIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

I OSK 147-13 – ODSZKODOWANIE ZE STAREJ DECYZJI WYWŁASZCZENIOWEJ

POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO P 28-13 UMORZENIE W SPAWIE PYTANIA PRAWNEGO SO WROCŁAW

II CSK 433-13 – PRAWDOPODOBNE DECYZJE ADMINISTRACYJNE

III CZP 87-13 – DECYZJA ADMINISTRACYJNA A SŁUŻEBNOŚĆ

V CSK 190-13 – PRZEDSIĘBIORSTWO WŁADNĄCE

III CZP 108-91 – KONCEPCJA TRADYCYJNA DOBREJ WIARY

V CSK 87-13 – DOBRA WIARA POSIADACZA – LIBERALNIE

V CSK 167-13 – POZEW O ZAPŁATĘ WYNAGRODZENIA ZA BK NIE PRZERYWA ZASIEDZENIA

V CZ 80-13 – BIEGŁY Z URZĘDU

V CSK 525-12 – POSIADANIE SŁUŻEBNOŚCI

II CSK 69-13 – WYNAGRODZENIE ZA BEZUMOWNE KORZYSTANIE DLA PEŁNEJ STREFY

SO GDAŃSK – XV C 1160-12 – ZŁA WIARA, IV CSK 291-09

SO PŁOCK – IV Ca 454-13 – DECYZJA ADMINISTRACYJNA MUSI DOTYCZYĆ KONKRETNEJ DZIAŁKI

SA BIAŁYSTOK – I ACa 558-13 – ZMIANA WSPÓŁCZYNNIKA K

PYTANIE PRAWNE DO SPRAWY III CZP 107-13 – SO W BIELSKU BIAŁEJ II Ca 393-13

V CSK 440-12 ZŁA WIARA POSIADACZA BUDOWA NA GRUNCIE SP

V CSK 471-12 – WYNAGRODZENIE ZA USTANOWIENIE SŁUŻEBNOŚCI

P 47-13 PYTANIE PRAWNE NIEKONSTYTUCYJNOŚĆ ZASIEDZENIA

III CZP 36-13 – ROSZCZENIE O WYNAGRODZENIE ZA BEZUMOWNE KORZYSTANIE

V CSK 491-12 – WYNAGRODZENIE ZA SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU

V CSK 497-12 – PRZEDSIĘBIORSTWO WŁADNĄCE

II CSK 10-13 -UDOWODNIENIE PRZENIESIENIA POSIADANIA

IV CSK 30-13 PRZERWANIE BIEGU ZASIEDZENIA SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWEJ

IV CSK 88-13 PRZERWANIE BIEGU ZASIEDZENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU

V CSK 320-12 – DOBRA WIARA NA GRUNCIE PAŃSTWOWYM

II CSK 504-12 – BEZUMOWNE KORZYSTANIE, ZAKRES OGRANICZENIA WŁASNOŚCI

IV CSK 672-12 – PRZENIESIENIE POSIADANIA

I CSK 256-12 – ZASIEDZENIE, PRZENIESIENIE POSIADANIA SŁUŻEBNOŚCI

V CSK 321-12 – PRZEDSIĘBIORSTWO WŁADNĄCE

V CSK 421-12 – UDZIAŁ SKARBU PAŃSTWA

SO W KATOWICACH – IV Ca 673-10

III-CZP-87-13 – DECYZJA ADMINISTRACYJNA A POSIADANIE SŁUŻEBNOŚCI

V CSK 287-12 – POCZĄTEK BIEGU ZASIEDZENIA

V CSK 3-12 SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA DLA URZĄDZEŃ KONSUMENTA

II CSK 289-12 – URZĄDZENIA WIDOCZNE, ZGODNOŚĆ ZASIEDZENIA Z PRAWEM

III CZP 73-91 – SŁUŻEBNOŚĆ INSTALACJI KONIECZNEJ

II CKN 429-97 – SŁUŻEBNOŚĆ INSTALACJI KONIECZNEJ

III CO 34-65 – SŁUŻEBNOŚĆ INSTALACJI KONIECZNEJ

II Ca 1372-12 – SO WE WROCŁAWIU – PYTANIE DO TK NIEKONSTYTUCYJNOŚĆ ZASIEDZENIA SŁUŻEBNOŚCI

III CZP 127-09 – USTANOWIENIE SŁUŻEBNOŚCI PRZEZ WSPÓLNOTĘ

II CSK 23-11 – USTANOWIENIE SŁUŻEBNOŚCI PRZEZ WSPÓLNOTĘ

II CSK 176-12 ZAKAZ USUWANIA LEGALNYCH URZĄDZEŃ

I ACa 1279-12 – SA W ŁODZI – PRAWDOPODOBNA DECYZJA

V CSK 129-12 – PRZEDSIĘBIORSTWO WŁADNĄCE

IV CSK 317-12 – WYNAGRODZENIE ZA SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU, OBNIŻENIE WARTOŚCI

IV CSK 440-12 – SPOSÓB OBLICZANIA WYNAGRODZENIA ZA SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU

II CSK 444-09 – BEZUMOWNE KORZYSTANIE

I ACa 107-12 – SA W BIAŁYMSTOKU – BEZUMOWNE KORZYSTANIE

II CSK 218-12 – POCZĄTEK BIEGU ZASIEDZENIA

I CSK 22-11 TERMIN PRZEDAWNIENIA PO ZWROCIE NIERUCHOMOŚCI

V CSK 474-11 WYKUP NIERUCHOMOŚCI WARTOŚĆ URZĄDZEŃ

SK-09-98 – TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY – ZASIEDZENIE SŁUŻEBNOŚCI

I ACa 796-12 – SA W POZNANIU – WSPÓŁKORZYSTANIE DLA LINII 110 kV

I ACa 908-12 – SA W POZNANIU – WYMAGALOŚĆ ROSZCZENIA O ZAPŁATĘ

II CA 511-12 – SO W LEGNICY – TREŚĆ POSTANOWIENIA O USTANOWIENIU SŁUŻEBNOŚCI

II CSK 465-09 POSIADANIE SŁUŻEBNOŚCI NA GRUNTACH SKARBU PAŃSTWA

III CZP 36-12 ROSZCZENIE O WYKUP DZIAŁKI

II CSK 215-11 ZASIEDZENIE NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA

REPRESJE JAKO SIŁA WYŻSZA

III CZP 101-12 PYTANIE PRAWNE SO W OLSZTYNIE

IV CSK 56-12 WYNAGRODZENIE ZA SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU

I CSK 641-11 – ZARZUT ZASIEDZENIA SŁUŻEBNOŚCI

III CK 496-02 ZMIANA PRZEBIEGU URZĄDZEŃ

V CSK 344-11 – USUNIĘCIE URZĄDZEŃ

IV CSK 291-09 CAŁOŚĆ

I ACa 802-12 SA W KRAKOWIE

I ACa 469-12 SA W BIAŁYMSTOKU

I ACa 334-11 – SA W WARSZAWIE

V ACa 560-11 – SA W KATOWICACH

I ACa 1367-11 – SA W WARSZAWIE

I ACa 404-12 – SA W BIAŁYMSTOKU

I ACa 236-11 – SA W BIAŁYMSTOKU – DO SPRAWY IV CSK 291-09

I ACa 143-10 – SA W BIAŁYMSTOKU – DO SPRAWY IV CSK 291-09

I ACa 647-08 – SA W BIAŁYMSTOKU – DO SPRAWY IV CSK 291-09

IV CSK 291-09 PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE JAKO POSIADACZ ZALEŻNY

IV CSK 606-11 DOBRA WIARA, BUDOWA NA WŁASNYM GRUNCIE

II CSK 752-11 URZĄDZENIA WIDOCZNE, WIEDZA WŁAŚCICIELA

III CZP 10-11 URZĄDZENIA MUSI WYBUDOWAĆ KORZYSTAJĄCY

II CSK 401-11 WYNAGRODZENIE ZA USTANOWIENIE SŁUŻEBNOŚCI

IV CSK 345-11 USUNIĘCIE STACJI TRANSFORMATOROWEJ

II CSK 306-11 OBLIGACJE REALNE, INTERES SPOŁECZNY

II CSK 258-11 ZASIEDZENIE POZBAWIA PRAWA DO WYNAGRODZENIA

V CSK 236-11 PRZEDAWNIENIE ROSZCZENIA O WYKUP DZIAŁKI

II CSK 231-11 PRZEBUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ

I ACa 717-10 PRZEBUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ – II CSK 231-11

III CZP 36-10 KOSZTY PRZEBUDOWY URZĄDZEŃ

V CSK 190-11 WYNAGRODZENIE, TREŚĆ POSTANOWIENIA SĄDU

IV CSK 183-11 SAMOISTNE POSIADANIE PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO

V CSK 181-11 ZASIEDZENIE SŁUŻEBNOŚCI – URZĄDZENIA WIDOCZNE

I CSK 0157-11 – URZĄDZENIA WIDOCZNE

III CZP 93-11 – POCZĄTEK ZASIEDZENIA SŁUŻEBNOŚCI NA GRUNTACH PAŃSTWOWYCH

PYTANIE PRAWNE III CZP 93-11

IV CSK 84-11 – SPOSÓB WYLICZENIA WYNAGRODZENIA

III CZP 78-11 – BRAK OBLIGACJI REALNYCH

III CZP 43-11 – BRAK SAMODZIELNEGO ROSZCZENIA O OBNIŻENIE WARTOŚCI DZIAŁKI

III CZP 7-11 ZASIEDZENIE POZBAWIA PRAWA DO WYNAGRODZENIA

I CSK 714-10 – KONIECZNA ZGODA WSZYSTKICH WSPÓŁWŁAŚCICIELI

II CSK 681-10 ODSZKODOWANIE ZA OBNIŻENIE WARTOŚCI DZIAŁKI

IV CSK 303-10 – KONIECZNA ZGODA WSZYSTKICH WSPÓŁWŁAŚCICIELI

II CSK 0156_10 – WARUNKI STWIERDZENIA DOBREJ I ZŁEJ WIARY POSIADACZA

III CZP 124-10 – PRZERWANIE BIEGU ZASIEDZENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU

III CSK 0085_10 – TRWAŁE OGRANICZENIE PRAWA WŁASNOŚCI

III CZP 66-10 – BRAK ZGODY MOŻE DOTYCZYĆ TYLKO WYNAGRODZENIA

I CSK 495-08 – POCZĄTEK POSIADANIA P.P., UDOWODNIENIE PRZENIESIENIA POSIADANIA

II CSK 470-08 OBLIGACJE REALNE

II CSK 389-08 – ZASIEDZENIE SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWEJ, BRAK NIERUCHOMOŚCI WŁADNĄCEJ

III CZP 89-08 – ZASIEDZENIE SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWEJ, BRAK NIERUCHOMOŚCI WŁADNĄCEJ

III CZP 30-07 – NIEMOŻNOŚĆ DOCHODZENIA ZWROTU NIERUCHOMOŚCI

I CSK 223-06 OBLIGACJE REALNE

III CZP 47-05 – WYNAJĘCIE JAKO ZWROT RZECZY

I CK 14-05 OBLIGACJE REALNE

II CK 489-04 – ZASIEDZENIE SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWEJ

III CZP 79-02 ZASIEDZENIE SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWEJ DLA URZĄDZEŃ PRZESYŁOWYCH

V CKN 972-00 – URZĄDZENIA WIDOCZNE