Specustawa przesyłowa – zakres przedmiotowy

Specustawa przesyłowa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 31 sierpnia 2015 r. pod pozycją 1265 i wejdzie w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia. Czas zatem przestać się zachwycać szybkością działania naszych posłów i skupić na analizie przepisów ustawy, która istotnie zmieni sposób prowadzenia inwestycji, w tym pozyskiwania praw do nieruchomości, w zakresie linii przesyłowych.

Punktem wyjścia takiej analizy musi być ustalenie, jakich urządzeń dotyczy ta ustawa.

Jest to katalog bardzo wąski – dotyczy ona bowiem wyłącznie linii przesyłowych najwyższych napięć będących własnością operatora sieci przesyłowych, czyli spółki akcyjnej Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Wyczerpujące wyliczenie tych linii zostało zawarte w załączniku do ustawy. Zawiera on 23 pozycje, które można podzielić na trzy kategorie.

Pierwsza z nich to linie przesyłowe istotne dla wykonania kompleksowego połączenia energetycznego Polska – Litwa. Druga to linie niezbędne dla zwiększenia zdolności wymiany mocy pomiędzy systemami elektroenergetycznymi Polski i Niemiec oraz Czech. Trzecia zaś to linie, których zadaniem jest przesył energii z istniejących oraz projektowanych odnawialnych źródeł energii, zlokalizowanych przede wszystkim na północy Polski, w tym na Morzu Bałtyckim.

Specustawa będzie dotyczyła zarówno inwestycji planowanych, jak i będących już w toku realizacji. Przepis art. 33 ustawy umożliwia inwestorowi wybór, czy będzie w dalszym ciągu procedował w oparciu o ogólne przepisy obowiązującego prawa, czy też skorzysta z uproszczonej ścieżki prawnej. To oczywiście nie jest takie proste, bo szereg działań w ramach toczących się inwestycji został już podjętych w ramach dotychczas obowiązujących przepisów, jednak formalnie skorzystanie ze specustawy jest możliwe.

FullSizeRender_Fotor

Pytaliście już wcześniej o zakres ustawy – dlatego podkreślam, że nie dotyczy ona innych linii przesyłowych i dystrybucyjnych. Pierwotne plany grupy posłów przygotowujący projekt były jednak inne. W pierwszym jego brzemieniu przewidziano możliwość zastosowania przepisów specustawy także do tzw. inwestycji towarzyszących. Powyższe zostało krytycznie ocenione pod kątem zgodności z prawem Unii Europejskiej przez Biuro Analiz Sejmowych, wobec czego autorzy projektu przygotowali autopoprawkę, która usunęła zapisy umożliwiające rozciągnięcie przepisów specustawy na inne urządzenia.

W tym zakresie istotne znaczenie miała też okoliczność, iż posłowie w uzasadnieniu projektu ustawy wyraźnie wskazali, iż jej zadaniem jest umożliwienie wykonania zobowiązań nałożonych na Polskę mocą Rozporządzenia nr 347/2013. Stwierdzili zatem jednoznacznie, iż celem ustawy jest udrożnienie procesu inwestycyjnego dla projektów wspólnego zainteresowania (PCI), które to inwestycje są traktowane przez Unię Europejską jako priorytetowe dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i rozwoju konkurencji w tym segmencie wspólnotowego rynku.

Mając na uwadze treść opinii prawnych przygotowanych przez Biuro Analiz Sejmowych oraz treść poselskiej autopoprawki do projektu specustawy należy zakładać, iż ustawa w przyszłości może zostać znowelizowana w zakresie załącznika do niej zawierającego wykaz linii najwyższych napięć, należy jednak zasadniczo wykluczyć możliwość rozszerzenia jej obowiązywania na inne urządzenia przesyłowe i dystrybucyjne.

Piotr Zamroch

Specjalizuję się w prawnych aspektach budowy, konserwacji i remontów urządzeń przesyłowych każdego rodzaju, na etapach ich prawnej lokalizacji, pozyskiwania praw do nieruchomości w trybie dobrowolnym i przymusowym oraz określania wartości wynagrodzeń i odszkodowań związanych z ograniczeniem prawa własności.

Podobne artykuły

 1. Waldek pisze:

  Ustawa w swoim rozumieniu ma przede wszystkim przyśpieszyć realizację strategicznych inwestycji w sektorze energetycznym m.in. poprzez szybkie terminy procedowania wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, która miałaby zastąpić MPZP lub DLICP. Proces inwestycyjny przedsięwzięć liniowych (sieci przesyłowych) wydłuża konieczność uzyskania zmiany przeznaczenia gruntów (poprzez MPZP) oraz wyłączenia z produkcji rolnej lub leśnej. Ustawa miała w zamyśle spowodować brak konieczności uchwalania MPZP lub uzyskiwania DLICP.
  Jednak jak się okazuje do złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji w myśl art 4 potrzebne jest pozwolenie wodnoprawne. Zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy PrWodne – do wydania pozwolenia wodnoprawnego dla wykonania urządzeń wodnych niezbędne jest przedłożenie DLICP lub WZ (MPZP).
  Ustawodawca w rozdziale 6 przy zmianach w przepisach obowiązujących nie dokonał zatem zmiany w ustawie Prawo Wodne, która wyłączałoby konieczność dołączania do pozwolenia wodnoprawnego – DLICP lub WZ (względnie MPZP).
  Wynika z tego, iż zanim złożony zostanie wniosek o wydanie DL w trybie specustawy przesyłowej – każde przekroczenie (kolizja) urządzenia wodnego (rowy, kanały, rzeki, stawy etc) przez sieć przesyłową (będącą w zakresie stosowania ustawy) będzie wymagało wcześniejszej uzyskania DLICP lub WZ, następnie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

  • Edyta pisze:

   Wiec jaki miałby być zamysł specustawy? A tym bardziej uzyskania dwóch decyzji lokalizacyjnych – jednej do pozwolenia wodnoprawnego a drugiej na sieć przesyłową dla tego samego zamierzenia inwestycyjnego? Na pewno nie przyspieszy to realizacji strategicznych inwestycji.
   Art. 11 ust. 1 specustawy przesyłowej – do spraw prowadzonych w niniejszym rozdziale przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie stosuje sie, z wyjątkiem art. 57 ust. 1 i 4.
   Można domniemać, że do wniosku o pozwolenie wodnoprawne dla strategicznej inwestycji w myśl specustawy w zakresie sieci przesyłowej nie jest konieczne dołączenie DLICP lub WZ.

 2. Tomasz pisze:

  „…każde przekroczenie (kolizja) urządzenia wodnego…. będzie wymagało…. uzyskania pozwolenia wodnoprawnego”
  Chyba nie każde, tylko takie które będą powodowały konieczność przebudowy, rozbudowy, odbudowy, rozbiórki lub likwidacji urządzenia wodnego. Przy braku ingerencji w urządzenia wodne żaden organ nie wymagał ode mnie pozwolenia wodnoprwawnego.

 3. WANDA pisze:

  WITAM, Czy gazociąg 700 wysokiego ciśnienia był wybudowany w 1985-1987 na polu moich rodziców a od 18,09 2000 roku ja jestem właścicielem .Staram się o zapłatę za ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu. ,,Gazownia prosila o dostarczenie dokumentów tj, mapki wupis z ewidencji gruntow z miejscowego planu zagospodarowania.wycinek z mapy zasadniczej i odpis księgi wieczystej.,więc im wysłałam. W odpowiedzi otrzymałam że nie należy mi się nic .Decyzja została wydana na podstawie art.35 z dn 12 08 1958 o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości co daje im prawo trwałe .piszą ze właściciel czyli moi rodzice dostali za to pieniądze ..Zasadę tę potwierdza postanowienie Sądu Najwyższego l CSK 171/08 przejecie w dobrej wiary tego przedsiębiorstwa jako posiadacza służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu….Czy dokumenty które im przesłałam mogą użyć do jakiegoś celu przeciw mnie ? Czy to już jest ich pole rolne? Czy nadal mogę się starać o jakieś pieniądze i z jakiego tytułu ?

  • Piotr Zamroch pisze:

   Pani Wando,
   jeżeli w stosunku do Pani nieruchomości została wydana decyzja wywłaszczeniowa na potrzeby gazociągu, wówczas pole rolne zostaje oczywiście Pani własnością, a przedsiębiorca może tylko utrzymywać urządzenie i je eksploatować. Czy z tego tytułu należą się pieniądze – trzeba zbadać, za co zapłacono Pani rodzicom – dziś nie można wykluczyć dochodzenia roszczeń na podstawie starych decyzji, to jednak jest postępowanie administracyjne przed starostą, a nie postępowanie sądowe.

 4. Waldek pisze:

  W myśl przepisów ustawy Prawo wodne, pozwolenia wodnoprawnego wymaga wykonywanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód (art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3), wykonywanie robót i czynności do których przepisy o urządzeniach wodnych (art. 9 ust. 2 pkt 1) lub przepisy o korzystaniu z wód (art. 31 ust. 4 pkt 2) stosuje się odpowiednio, jak również wykonywanie robót na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią (art. 122 ust. 2).
  Linia elektroenergetyczna jako przedsięwzięcie nie jest urządzeniem wodnym (art. 9 ust. 1 pkt 19) wymagającym uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, a pozwolenie wodnoprawne wymagane jest wyłącznie na te odcinki linii i na te roboty, do których stosuje się odpowiednio przepisy o wykonywaniu urządzeń wodnych (art. 9 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 9 ust. 2 pkt 1 lit b).

 5. Jadwiga pisze:

  Szanowny Panie ! Dziękuję bardzo za Pana artykuł zamieszczony w internecie o specustawie przesyłowej . Nie wiem jednak co oznacza „linie przesyłowe najwyższych napięc ” . Czy specustawa dotyczy też lini 400kv budowanej przez spółkę SAG. Uprzejmie proszę o odpowiedź , z góry serdecznie dziękuję

  Z poważaniem
  Jadwiga Nowacka

  • Piotr Zamroch pisze:

   Pani Jadwigo,
   wykaz linii objętych specustawą jest zawarty w załączniku do niej. Nie jestem w stanie odpowiedzieć, czy jest to linia budowana przez SAG, gdyż ten wykonawca buduje wiele linii.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *