Służebność przesyłu na użytkowaniu wieczystym – ważne i ciekawe

Służebność przesyłu może obciążać nieruchomość, czyli rzecz w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. To nie budzi żadnych wątpliwości – problem powstaje wówczas, gdy na nieruchomości ustanowione jest prawo użytkowania wieczystego, które jest najbardziej zbliżone w swojej treści do prawa własności.

W takiej należy sobie zadać pytanie, czy możliwe jest ustanowienie służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego? Co należy podkreślić – „na prawie”, a nie „na rzeczy”, czyli na nieruchomości.

Obciążanie praw ograniczonymi prawami rzeczowymi to sytuacja wyjątkową, aczkolwiek jednoznaczne podstawy prawne dla takiego postępowania istnieją w prawie polskim. Dla przykładu można podać użytkowanie, zastaw, czy hipotekę na prawach.

W stosunku do użytkowania wieczystego podjęto działania, żeby również możliwość jego obciążenia wynikała wprost z ustawy. Mam na myśli projekt nowelizacji Kodeksu cywilnego (druk nr 74, Sejmu VII kadencji), który zakładał dodanie w Kodeksie cywilnym art. 285(1).

W uzasadnieniu tego projektu wskazano, że od lat w orzecznictwie Sądu Najwyższego i doktrynie prawniczej dopuszcza się obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi prawa użytkowania wieczystego, czas zatem wyraźnie tę kwestię uregulować, celem uniknięcia wątpliwości w przyszłości.

Prace nad nowelizacją niestety nie zostały kontynuowane, zatem dodanie projektowanego przepisu nie nastąpiło, a obawy projektodawców szybko potwierdziły się praktyce.

Sąd Najwyższy, którego poszczególne składy potrafią się istotnie różnić także w kwestiach zasadniczych, wydał 28 marca 2014 r. postanowienie w sprawie III CSK 174/13, które szybko zyskało sobie sporą popularność w postępowaniach sądowych dotyczących urządzeń przesyłowych.

Sąd Najwyższy wskazał w nim bowiem, iż użytkownik wieczysty nie jest uprawniony do żądania ustanowienia służebności przesyłu na przysługującym mu prawie.

SN odwołał się w tym zakresie do przepisu art. 305(1) K.c. oraz 285 K.c., które literalnie pozwalają tylko na obciążenie nieruchomości jako rzeczy. W jego ocenie obciążenie prawa jest sytuacją wyjątkową i można tego wyjątku rozciągać na służebność przesyłu, albowiem urządzenia przesyłowe dostarczające media ludności wymagają trwałego i stabilnego tytułu prawnego, a takiego nie stanowi służebność na prawie użytkowania wieczystego. Wynika to z okoliczności, iż służebność wygasa wraz z wygaśnięciem użytkowania wieczystego. Dodatkowo Sąd Najwyższy zarzucił, iż wnioskodawca nie przedstawił żadnego argumentu przemawiającego za odstąpieniem od obciążenia nieruchomości na rzecz obciążenia przysługującego mu prawa.

Taki pogląd, jak napisałem, szybko zyskał popularność w orzecznictwie sądów powszechnych, czego efektem ostatecznie było pytanie prawne skierowane do Sądu Najwyższego odnośnie do możliwości obciążenia prawa użytkowania wieczystego. W pytaniu chodziło co prawda o służebność drogi koniecznej, jednak argumentacja była identyczna, w szczególności powołano właśnie postanowienie wydane w sprawie III CSK 174/13.

FullSizeRender_Fotor

Posiedzenie w sprawie III CZP 5/15 odbyło się całkiem dawno, bo 5 marca 2015 r. Sam z ciekawości na nie pojechałem, jednak przeżyłem mały zawód, bo uzasadnienie ustne było na tyle zdawkowe, że trudno było coś konkretnego z niego wywnioskować. Niedawno opublikowano uzasadnienie postanowienia, stąd między innymi dzisiejszy wpis.

Sąd Najwyższy z odwołaniem się do licznych wcześniejszych orzeczeń potwierdził możliwość ustanowienia służebności na prawie użytkowania wieczystego, jak również rzecz użytkownika wieczystego.

Odniósł się także do postanowienia III CSK 174/13 wskazując, że błędnie odczytano jego znaczenie, Sąd Najwyższy w tym orzeczeniu bowiem negatywnie odniósł się do ustanowienia służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego tylko w takiej sytuacji, gdy prawem tym mogłaby być obciążona sama nieruchomość. Stwierdził, iż taka ocena nie stanowi odstąpienia od przedstawionego stanowiska judykatury, że służebnością gruntową może być obciążona nie tylko nieruchomość gruntowa, ale i użytkowanie wieczyste gruntu oraz że służebność taka może być ustanowiona na rzecz użytkownika wieczystego.

Z powyższego wynika zatem, że zamęt jaki powstał po wydaniu postanowienia w sprawie III CSK 174/13 powinien się powoli uspokoić.

Trzeba jednak poczynić kilka słów wyjaśnienia odnośnie do tego, czy może rzeczywiście zaistnieć sytuacja, kiedy właściciel nieruchomości będzie mógł ustanowić służebność przesyłu na rzeczy, z pierwszeństwem przed użytkownikiem wieczystym.

Teoretycznie może, jakkolwiek będą to sytuacje wyjątkowe.

Oddając nieruchomość w użytkowanie wieczyste Skarb Państwa albo jednostka samorządu terytorialnego nie wyzbywa się własności, a jedynie tworzy „kolejną warstwę prawną” na nieruchomości. Jako właściciel może na przykład wytoczyć powództwo windykacyjne i podejmować inne działania chroniące nieruchomość. Nieruchomość ponadto może być sprzedana, z tym zastrzeżeniem, iż nabywcą musi być jednostka samorządu\ terytorialnego albo Skarb Państwa.

Niezależnie od tego, przez ustanowienie użytkowania wieczystego właściciel jednak istotnie się ogranicza. Wynika to z przepisu art. 233 K.c., który stanowi m.in., że użytkownik wieczysty może rozporządzać swoim prawem z wyłączeniem innych osób (w tym właściciela). Granice takiego rozporządzania – w tym ustanawiania służebności – wyznaczają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, zasady współżycia społecznego oraz treść umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

I tu jest odpowiedź na pytanie, kiedy może powstać sytuacja, w której użytkownik wieczysty nie będzie mógł ustanowić służebności przesyłu – wówczas gdy będzie to wynikało wyraźnie z umowy łączącej go ze Skarbem Państwa albo jednostką samorządu. Przepisy prawa oraz zwyczaje nie stoją na przeszkodzie obciążeniu prawa użytkowania wieczystego.

Nie sposób uciec od refleksji, iż przenoszenie poglądów Sądu Najwyższego na grunt konkretnych, rozstrzyganych przez sądy powszechne spraw odbywa się czasami zbyt mechanicznie. Sama teza, czy fragment orzeczenia potrafią być mylące, co podkreślił zresztą sam Sąd Najwyższy w postanowieniu III CZP 5/15.

Piotr Zamroch

Specjalizuję się w prawnych aspektach budowy, konserwacji i remontów urządzeń przesyłowych każdego rodzaju, na etapach ich prawnej lokalizacji, pozyskiwania praw do nieruchomości w trybie dobrowolnym i przymusowym oraz określania wartości wynagrodzeń i odszkodowań związanych z ograniczeniem prawa własności.

Podobne artykuły
Konferencja Puls Biznesu

Komentarz do tego wpisu post

 1. Przemysław pisze:

  Z praktycznego punktu widzenia – bardzo się cieszę że ten wpis w końcu się dokonał 🙂

  • Piotr Zamroch pisze:

   Trochę to trwało, ale problem rozwijał się powoli, a z wpisem czekałem na uzasadnienie postanowienia w sprawie III CZP 5/15.

   • Przemysław pisze:

    Zapytam trochę z innej beczki Panie Piotrze – czy użytkownik wieczysty może ramach postępowania o ustanowienie służebności przesyłu dochodzić ekwiwalentu z tytułu obniżenia wartości nieruchomości…?

    • Piotr Zamroch pisze:

     Panie Przemku,
     w mojej ocenie może w ramach wynagrodzenia dochodzić odszkodowania za obniżenie wartości prawa użytkowania wieczystego, ale wówczas gdy posadowienie urządzeń przesyłowych i związany z tym uszczerbek nastąpiły w czasie kiedy owo użytkowanie wieczyste już istniało. Jeżeli użytkowanie ustanowiono na nieruchomości już obciążone urządzeniami przesyłowymi, trudno mówić o uszczerbku majątkowym w postaci obniżenia wartości w majątku użytkownika wieczystego.

     • Przemysław pisze:

      Ok, to w takim razie zapytam jeszcze z innej strony 🙂 czy użytkownik wieczysty może wystąpić z roszczeniem negatoryjnym w zakresie usunięcia urządzeń, które powstały w czasie istnienia prawa użytkowania wieczystego? Pytanie też aktualne co do kwestii usunięcia urządzeń powstałych przed obciążeniem nieruchomości prawem użytkowania wieczystego.

 2. Sonya pisze:

  Uchwała SN z 28.03.2014r. nie uwzględnia przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, a mianowicie definicji zasobu nieruchomości gminnego czy Skarbu Państwa. Gminy w postępowaniu przedsądowym zazwyczaj odmawiają ustanowienia na prawie własności nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste służebności przesyłu z uwagi na art. 24 ugn i zawarty w nim a contrario zakaz dla gminy gospodarowania nieruchomościami gminnymi oddanymi w użytkowanie wieczyste. Dalszy problem pojawia się w postępowaniu sądowym o służebność przesyłu. Sądy i owszem wzywają gminę do udziału w postępowaniu o służebność przesyłu, ale gmina podnosi te same argumenty. Nie mam na tą chwile żadnego postanowienia sądowego w zakresie ustanowienia bądź oddalenia wniosku o ustanowienie służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego. Cyt. wyrok SN, moim skromnym zdanie, wprowadził wielkie zamieszanie , zarówno wśród użytkowników wieczystych , jak i samych przedsiębiorców przesyłowych. Dla przedsiębiorcy przesyłowego bardziej pewne i ekonomicznie uzasadnione jest ustanowienia służebności przesyłu na prawie własności, bo nie ma obawy, że ta służebność wygaśnie, tak jak w przypadku prawa u.w., gdzie z chwilą np. rozwiązania umowy o u.w. wszelkie obciążenia na tym prawie wygasają z mocy samego prawa.
  Czy pan, Panie Piotrze, często ma sprawy z użytkownikami wieczystymi , jak Pana sądy podchodzą do argumentów na bazie wyroku SN z 24,03.2014r. podnoszonych przez przedsiębiorce przesyłowego?

  • Piotr Zamroch pisze:

   Pani Sonyo,
   w swojej praktyce nie miałem przypadku, w którym sąd oddaliłby wniosek o ustanowienie służebności przesyłu z uwagi na przysługiwanie wnioskodawcy praw użytkowania wieczystego, a nie własności, jednak kilka takich orzeczeń dostępnych jest w bazie internetowej orzecznictwa sądów powszechnych. Postanowienie III CSK 174/13 szybko zostało przeniesione na sale sądowe, albowiem umożliwiało zakończenie sprawy w istocie bez zagłębienia się w temat. Z oczywistych względów orzeczenie jest powoływane przez przedsiębiorców przesyłowych – skoro Sąd Najwyższy daje taki argument, błędem byłoby go nie wykorzystać. Sąd Najwyższy w uchwale III CZP 5/15 broni orzeczenia ze sprawy III CSK 174/13, podnosząc, że chodziło o konkretny stan faktyczny, jednak mnie to nie przekonuje – lektura uzasadnienia postanowienia 174/13 wskazuje, że SN wypowiedział się ogólnie przeciwko możliwości obciążenia użytkowania wieczystego, a zasadniczym powodem dla takiej decyzji były:
   – brak stabilnego tytułu prawnego dla przedsiębiorcy,
   – zbyt wysokie świadczenie (w ocenie SN) dla użytkownika wieczystego.
   Czytając to postanowieniem miałem nieodparte wrażenie, że SN przeszedł od argumentów dotyczących obniżenia wysokości świadczenia na rzecz użytkownika wieczystego do zanegowania samej zasady. Jego końcowy argument, że użytkownik wieczysty nie wykazał, dlaczego należy odejść od zasady i wyjątkowo obciążyć jego prawo, a nie nieruchomość jest nietrafny – z art. 233 K.c. wynika pierwszeństwo użytkownika wieczystego, dowód powinien zostać przeprowadzony w przeciwną stronę, na okoliczność że w konkretnej sprawie zaistniały uwarunkowania przemawiające za obciążeniem nieruchomości pomimo uprzedniego obciążenia jej użytkowaniem wieczystym.

 3. Waldek pisze:

  A co w przypadku gdy umowa pomiędzy Skarbem Państwa lub jednostką samorządu terytorialnego nie reguluje powyższej kwestii? kto będzie miał pierwszeństwo w ustanowieniu służebności przesyłu właściciel czy użytkownik wieczysty?

  Czy nie jest tak, że poprzez oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste jego właściciel – na określony czas – pozbywa się:
  – posiadania
  – korzystania
  ograniczając jednocześnie rozporządzanie (pierwokup po stronie użytkownika)

  Ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności to w pewien sposób korzystanie z nieruchomości.
  Właściciel po wyzbyciu się na rzecz użytkownika wieczystego korzystania nie może korzystania tego udostępnić służebnikowi czynnemu, gdyż korzystaniem tym nie dysponuje.

  • Piotr Zamroch pisze:

   Panie Waldemarze,
   to właśnie napisałem w części wpisu pod zdjęciem – co do zasady to użytkownik będzie korzystał z pierwszeństwa, albowiem jego prawo do rozporządzenia prawem użytkowania wieczystego wyprzedza uprawnienie właściciela do ograniczenia własności. Owo pierwszeństwo może zostać zmodyfikowane przede wszystkim postanowieniami umowy z SP albo jednostką samorządu, jeżeli takich postanowień nie ma, pierwszeństwo określa na korzyść użytkownika wieczystego przepis art. 233 K.c.

 4. Sonya pisze:

  Panie Piotrze, czy mógłby Pan wrzucić link do uzasadnienie postanowienia SN III CZP 5/15. Dziękuję

 5. Przemek pisze:

  Cieszę się, że w końcu popełniono te orzeczenie. Nasuwa się jednak pytanie, czy znajdzie się choć jeden biegły rzeczoznawca, który będzie potrafił skrupulatnie wyliczyć wynagrodzenie, biorąc pod uwagę, że prawo własności i prawo użytkowania to nie to samo oraz że wskutek ustanowienia służebności na uw spada wartość tego uw, zatem i opłata roczna powinna zostać obniżona (chociaż w innym postępowaniu)?

 6. Rafal pisze:

  Witam wszystkich.
  Panie Piotrze, gratuluje dobrych rzeczowych artykułów. Przeczytałem kilka wpisów gdyż od paru dni zacząłem interesować się sprawą linii i słupów przesyłowych stojących na mojej działce. Nie wiem ile lat stoją ale nie więcej niż 35 lat. (gdzie można to sprawdzić?). Planuje właśnie powalczyć o jakieś odszkodowanie. Z tego co poczytałem na forum to szanse są mizerne jeśli słupy stoją więcej niż 30 lat. W każdym razie sprawdziłem w księdze wieczystej i żadnych służebności do tej pory nie ma uczynionych. Jakie kroki powinienem poczynić, żeby właściwie rozpocząć sprawę i tym samym nie wpakować sie niepotrzebnie w duże koszta?
  Pozdrawiam

 7. Marzena pisze:

  Szanowny Panie Piotrze,
  bardzo proszę o podpowiedź, czy na postanowienie sądu okręgowego stwierdzającego nabycie służebności gruntowej przez zasiedzenie przysługuje skarga do trybunału sprawiedliwości, jeśli tak to jaki jest termin na jej wniesienie i na co należałoby się powołać (czy na ochronę praw własności o której mowa w protokole, czy być może można zaskarżyć działalność sądu który orzeka w oderwaniu od prawa powszechnie obowiązującego i praw gwarantowanych konstytucją). Zastanawiam się też nad skargą kasacją. Jednak patrząc na postępowanie sądu rozpatrującego naszą sprawę, dla którego wszystkie sprawy są identyczne i żeby zasiedzieć służebność gruntwą wystarczy jedynie posadowić słupy i czekać na upływ 30 lat w celu zasiedzenia, to chyba raczej nie. Sąd który rozpatrywał naszą sprawę stwierdził, że zakład energetyczny nie wchodził na naszą nieruchomość w celu wykonywania swoich uprawnień bo nie musiał (świadek zakładu energetycznego nie pamiętał aby kiedykolwiek zakład energetyczny wchodził na nasz teren, nawet nie wchodzili w celu wycięcia drzew), stwierdził ponadto że nasze uwagi są ciekawe ale ma po prostu taką linię orzeczniczą. Moim zdaniem nasz przypadek jest inny, gdyż linia która została posadowione w latach 70-tych bez wymaganej dokumentacji została wybudowana jako linia rezerwowa zasilająca przedsiębiorstwo przemysłowe. Więc gdzie tu mowa o jakiś ważnych aspektach społecznych, dla których w szczytnym celu można stwierdzić zasiedzenie. Zakład energetyczny wystąpił z wnioskiem o zasiedzenie, gdyż chce wyciąć kilkaset drzew znajdujących się pod linią (drzewa te rosną od 30-tu paru lat) niszcząc w ten sposób za darmo i bez konsekwencji nasze mienie. Proszę o podpowiedź gdzie można znaleźć wzór skargi kierowanej do trybunału sprawiedliwości w podobnej sprawie.

 8. Katarzyna pisze:

  Pani Marzeno, najpierw kasacja a potem Strasburg – inaczej się nie da. Trzeba wyczerpać krajowe możliwości odwoławcze, inaczej Trybunał wniosku nie przyjmie.

 9. Roma pisze:

  Sz. P. Piotrze
  Zwracam się do pana jako do osoby o ogromnej wiedzy teoretycznej, a potrzebuję pomocy w rozstrzygnięciu moich wątpliwości. Mam pytanie dotyczące sieci elektroenergetycznej znajdującej się na naszej działce, a dokładniej usunięcia kolizji. Jak można skutecznie uzyskać zgodę na usunięcie tej kolizji przez Zakład Energetyczny? Nasza sytuacja jest następująca: Kupiliśmy wraz z mężem działkę, na której znajduje się sieć elektroenergetyczna. Przebiega ona w miejscu, w którym chcemy wybudować dom. Pisałam już pismo do miejscowego operatora i otrzymałam odpowiedź, że nasze roszczenia są nieuzasadnione i możemy usunąć tą infrastrukturę na własny koszt. Dodam, że na naszej działce nie ma ustanowionej służebności przesyłu, s słupy stoją już ponad 30 lat. Czy mamy jakieś szanse, czy rzeczywiście trzeba zakopać sieć na własny koszt?
  Pozdrawiam

  • Piotr Zamroch pisze:

   Pani Romo,
   dla żądania przed sądem usunięcia urządzeń z nieruchomości konieczne jest wykazanie, że inwestycja miała charakter nielegalny. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego nielegalność badamy na czas inwestycji – nie chodzi zatem o to, czy obecnie na nieruchomości jest ustanowiona służebność przesyłu. W stosunku do urządzeń wybudowanych przed więcej niż 30 laty, istnieje poważne zagrożenie zasiedzeniem służebności – jeżeli takie zostanie stwierdzone, wówczas żądania usunięcia urządzeń zostanie oddalone.
   Podsumowując, ogólnie mogę odpowiedzieć, że opisana przez Panią sytuacja niesie za sobą poważne ryzyko przegrania sprawy – ostatecznie jednak oczywiście nie jestem tego w stanie przesądzić, nie znając wszystkich okoliczności sprawy.

 10. Oliwia pisze:

  Szanowny Panie Piotrze,
  a co w sytuacji gdy grunt gminny oddany jest w użytkowanie wieczyste tylko w określonym udziale (w związku z ustanowieniem odrębnej własności lokalu w znajdujacym się na tym gruncie i stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności) – jako prawo związane z własnością lokalu?
  Czy gmina może ustanowić wówczas służebność przesyłu? Jeśli tak to czy musi mieć zgodę użytkownika wieczystego? Jeśli tak to w jakiej forma powinna być ta zgoda wyrażona?
  Nadmieniam, że użytkownik wieczysty nabył te prawo mocą decyzji administracyjnej, nie umową i nie chce wyrazić zgody na ustanowienie tej służebności.
  I w odniesieniu to wcześniejszego Pana wpisu, że art. 233 zastrzega pierwszeństwo na rzecz użytkownika wieczystego to czy umowa modyfikująca to pomiędzy to pierwszeństwo pomiędzy nimi powinna być w formie aktu notarialnego, jeśli nabycie użytkowania wieczystego nastąpiło decyzją administracyjną?
  Pozdrawiam

 11. Aleksandra pisze:

  Dzień dobry,
  Bardzo proszę o wyjaśnienie w następującej sprawie. Na mojej działce (prawo użytkowania wieczystego nabyłam pół roku temu) posadowiony jest ciepłociąg oraz słup średniego napięcia, w związku z czym zamierzam wystąpić na drogę sądową o ustanowienie służebności przesyłu, ponieważ wysłałam już dwa pisma do przedsiębiorcy przesyłowego z wnioskami o ustanowienie służebności (w oparciu o orzeczenie SN III CZP 5/15) i na oba otrzymałam odpowiedź negatywną z uwagi na brak legitymacji jako użytkownik wieczysty, z powołaniem najpierw na orzeczenie SN sygn. III CSK 174/13, a następnie na najnowsze – V CSK 5/15. W mojej ocenie stanowisko przedsiębiorcy jest nieprawidłowe, ponieważ najprawdopodobniej nie ma żadnych ograniczeń umownych co do obciążenia służebnością prawa użytkowania wieczystego, które nabyłam . Proszę uprzejmie o odpowiedź, czy w opisanej sytuacji, wystąpienie do sądu z wnioskiem, podczas gdy przedsiębiorca nie wypowiedział się co do meritum sprawy, ale odrzucił wniosek ze względów formalnych, nie pociąga za sobą ryzyka oddalenia wniosku przez sąd ze względu na jego przedwczesność? Czy powinnam wystosować kolejne pismo jako ostateczne przedsądowe wezwanie z żądaniem wypowiedzenia się przedsiębiorcy przesyłowego w kwestiach merytorycznych wniosku? Z góry dziękuje za pomoc!

  • Piotr Zamroch pisze:

   Pani Aleksandro,
   w pierwszej kolejności powinna Pani podjąć próbę umownego ustanowienia służebności przesyłu i to już Pani zrobiła, co spotkało się z odmową ze strony przedsiębiorcy. Nie ma znaczenia powód tej odmowy, kluczowy jest brak zgodnego zamiaru odnośnie do umownego ustanowienia służebności przesyłu. W mojej ocenie może Pani wystąpić na drogę sądową. Dodatkowo zwracam uwagę, iż kwestia braku zgody stron oceniana jest na moment zamknięcia rozprawy, a nie na dzień złożenia wniosku, zatem tym bardziej nie ma przeszkód dla wszczęcia sprawy przed sądem.

 12. Aleksandra pisze:

  Dziękuję bardzo Panie Piotrze,
  Stanowisko przedsiębiorcy przesyłowego jest nadal odmowne – twierdzi on, iż ustanowienie służebności na użytkowaniu wieczystym jest niedopuszczalne, zgodnie z obowiązującą linią orzeczniczą, a powołane przeze mnie orzeczenie uległy istotnej zmianie (?) nie bardzo wiadomo jak to rozumieć). Przedsiębiorca wskazał także, że orzeczenie z 16.09.2015 III CZP 49/15, na które również się powołałam, nie może stanowić podstawy moich roszczeń, bo nie odnosi się do przedmiotu sprawy, chociaż w mojej ocenie potwierdza dotychczasową praktykę honorująca uprawnienie użytkownika wieczystego.
  W związku z powyższym proszę uprzejmie jeszcze o odpowiedź, czy ma Pan już jakieś doświadczenia procesowe w stanie prawnym po publikacji orzeczeń SN sygn. III CSK 174/13 i V CSK 5/15? tzn. czy sądy powszechne nadal ustanawiają służebność przesyłu na użytkowaniu wieczystym pomimo stanowiska SN i wobec tego są jakieś szanse powodzenia w mojej sprawie?
  Dziękuję i pozdrawiam

 13. Ewelina pisze:

  W Sosnowcu pogląd o tym, iż można ustanowić służebność na użytkowaniu się nie przyjął:(
  Niestety w zeszłym tygodniu oddalono taki wniosek nie podzielając stanowiska SN…

 14. Aleksnadra pisze:

  Dzień dobry,
  Panie Piotrze, proszę o odpowiedź, czy w treści służebności przesyłu w umowie, której stroną jest użytkownik wieczysty, powinien być ustalony okres na jaki ustanawiana jest służebność odpowiadający okresowi trwania użytkowania wieczystego, czy też standardowo jak w udostępnionym przez Pana wzorze, powinien to być czas nieokreślony. Zgodnie z zasadą nemo plus iuris chyba to pierwsze rozwiązanie jest prawidłowe, ale co na to przedsiębiorcy przesyłowi, czy będą zainteresowani w takim ograniczeniu? Pozdrawiam i dziękuję

 15. Joanna pisze:

  dzień dobry, czy w świetle powołanego orzecznictwa SN 30-letni termin zasiedzenia służebności przesyłu zostaje przerwany poprzez nabycie przez użytkownika wieczystego własności przedmiotowej nieruchomości? dziękuję i pozdrawiam

  • Piotr Zamroch pisze:

   Pani Joanno,
   zasiedzenie następuje zawsze w stosunku do rzeczy czyli nieruchomości, nie zaś w stosunku do prawa użytkowania wieczystego, zatem fakt przekształcenia tego prawa we własność nie wpływa na bieg terminu zasiedzenia.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *