Przeniesienie własności urządzeń a uprawnienia ze służebność przesyłu

Nierzadko w praktyce zdarzają się sytuacje, gdy przedsiębiorca posiada na nieruchomości kilka różnych urządzeń dystrybucyjnych lub przesyłowych – np. linie elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia oraz stację transformatorową. Często stosowaną praktyką jest w takiej sytuacji ustanawianie jednej służebności przesyłu dla kliku urządzeń. Jest to rozwiązanie szybsze i prostsze od ustanawiania kilku odrębnych służebności dla każdej z istniejących linii.

Co się jednak stanie z taką służebnością w przypadku przekazania jednego z urządzeń na rzecz innego przedsiębiorcy? W świetle art. 305(3) K.c. nie ma wątpliwości, że służebność przesyłu przechodzi na nabywcę urządzeń przesyłowych. Oczywistym jest jednak, że nabywca fragmentu sieci nie może „przejąć” całej służebności przesyłu. Czy więc służebność ulegnie podziałowi? A może prawo wygaśnie lub zmieni swą treść?

Problem ten rozważał niedawno Sąd Najwyższy w orzeczeniu wydanym 24 listopada 2016 r. pod sygnaturą akt II CSK 135/16. Orzeczenie znajdziesz w Bazie wiedzy. Sprawa toczyła się z wniosku nabywcy elementu sieci telekomunikacyjnej o wpisanie go do księgi wieczystej jako uprawnionego ze służebności przesyłu, ujawnionej dotąd na rzecz dotychczasowego właściciela całej sieci.

Jak ustaliły sądy powszechne, sieć multimedialna objęta służebnością składała się z sieci telefonicznej, internetowej oraz telewizyjnej, przy czym wnioskodawca nabył wyłącznie sieć internetową. Sąd Rejonowy oddalił wniosek o wpis nabywcy jako uprawnionego ze służebności, a Sąd Okręgowy utrzymał to orzeczenie w mocy. Wyjaśnił, że wnioskodawca nie nabył tej samej sieci jakiej dotyczy służebność (a wyłącznie jej fragment), więc nie może zostać wpisany do księgi wieczystej jako nabywca tej służebności. W ocenie sądu wnioskodawca domagał się faktycznie podziału służebności na dwa podmioty uprawnione, co jednak jest wątpliwe pod względem prawnym, a ponadto takie żądanie nie zostało wprost wyrażone we wniosku.

Sąd Najwyższy uchylił orzeczenie Sądu Okręgowego i przekazał mu sprawę do ponownego rozpoznania. Wskazał, że nie można domniemywać, by przedsiębiorca domagał się podziału służebności, tym bardziej że podział służebności jest prawnie niedopuszczalny. W ocenie Sądu Najwyższego, sformułowanie wniosku wskazywało, że przedsiębiorca żąda prawa do współkorzystania z treści służebności przesyłu wpisanej na rzecz pierwotnego właściciela sieci.

Sąd Najwyższy wyjaśnił, że w razie przeniesienia własności części urządzeń, nabywca staje się właścicielem urządzeń stanowiących przedmiot transakcji, a gdyby nie było możliwe techniczne wyodrębnienie tego przedmiotu – współwłaścicielem całej sieci. Powyższe daje mu podstawę do żądania ujawnienia w dziale III księgi wieczystej uprawnienia do służebności przesyłu, obok wpisanego tam dotychczas prawa wyłącznego właściciela sieci multimedialnej i, w rezultacie, do współkorzystania z tej służebności.

Orzeczenie jest ważne, gdyż porusza rzadko analizowany przez sądy problem o dużym znaczeniu praktycznym. Można wnioskować na podstawie treści orzeczenia, że dopuszczalne jest obciążenie nieruchomości jedną służebnością na potrzeby kilku sieci przesyłowych. Takie rozwiązanie jest praktyczne i ułatwia proces ustanawiania służebności. Jak jednak widać na powyższym przykładzie, może to powodować problemy praktyczne w przypadku późniejszego obrotu poszczególnymi instalacjami.

Piotr Zamroch

Specjalizuję się w prawnych aspektach budowy, konserwacji i remontów urządzeń przesyłowych każdego rodzaju, na etapach ich prawnej lokalizacji, pozyskiwania praw do nieruchomości w trybie dobrowolnym i przymusowym oraz określania wartości wynagrodzeń i odszkodowań związanych z ograniczeniem prawa własności.

Podobne artykuły
Konferencja Puls Biznesu

Komentarz do tego wpisu post

 1. Waldek pisze:

  Panie Piotrze,
  A co w przypadku decyzji ograniczających z art. 124 ugn – jeśli są pozyskane na rzecz jednego podmiotu – przedsiębiorcy przesyłowego (Inwestora – podmiotu nr1) np. dla potrzeb przebudowy istniejących urządzeń należących do drugiego podmiotu – przedsiębiorcy przesyłowej/dystrybucyjnego (pierwotnego właściciela istniejących urządzeń – podmiotu nr2).
  Czy istnieje prawna możliwość po uzyskaniu decyzji z art. 124 ugn (na podstawie której w KW ujawniany jest wpis na rzecz podmiotu nr 1) po dokonanej przebudowie przenieść własność przebudowywanych urządzeń na majątek podmiotu nr 2 wraz z przeniesieniem uprawnień wynikających z pozyskanej decyzji z art. 124 ugn na podmiot nr 2?

 2. Marcin pisze:

  Panie Mecenasie,

  Co w przypadku gdy przedsiębiorca energetyczny powołuje się na decyzję z 1970r. wydanej przez Prezydium Miejskiej Rady Narodowej na podstawie art. 35 ustawy z dnia 12 marca 1958r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości. Można dochodzić odszkodowania na drodze administracyjnej? Z tym, że na działkę przez którą przebiega linia wysokiego napięcia (110 kV) oraz jest posadowiony słup został w 1982r. wydany Akt Własności Ziemi stwierdzający, że nabycie własności nastąpiło z mocy prawa na dzień 4 listopada 1971r. Czy można wystąpić dzisiaj o odszkodowanie na drodze administracyjne jak decyzja Prezydium Miejskiej Rady Narodowej była z 1970r. a Akt Własności Ziemi jest 1982r.?

  • Piotr Zamroch pisze:

   Panie Marcinie,
   roszczenia z takich decyzji nie przedawniają się, jednak przysługują wyłącznie właścicielowi z daty wydania decyzji albo jego spadkobiercom, zatem w pańskim przypadku wydaje się, iż dochodzenie tego roszczenia nie będzie skuteczne.

   • Marcin pisze:

    Panie Mecenasie w takim razie czy możliwe było wydawanie decyzji przez Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kielcach na nieruchomość, która nie miała uregulowanej własności. Z uzasadnienia aktu własności ziemi wynika, iż działka została przekazana w drodze nieformalnej umowy darowizny już w 1966 roku i od tego czasu była użytkowana przez późniejszych właścicieli?

 3. Marek pisze:

  Mam pytanie. Czy jeżeli sąd stwierdził, że służebność przesyłu zasiedział Skarb Państwa (przed ’89), a na działce są słupy użytkowane obecnie przez Energę, to czy można domagać się nadal ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Energii i wynagrodzenia za 10 lat wstecz. Innymi słowy czy SP zasiadując służebność mógł następnie przenieść tę służebność na poprzednika prawnego Energi?

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *