All posts by

Piotr Zamroch

Rzeczpospolita doniosła dziś o ciekawym orzeczeniu Sądu Najwyższego dotyczącym nakazania usunięcia stacji transformatorowej z działki kupionej przez dewelopera. Rozstrzygnięcia wymagała kwestia, czy nastąpiło zasiedzenie służebności przesyłu oraz jakie znaczenie ma zaniedbanie nabywcy nieruchomości, który nie zbadał, czy jest ona zabudowana urządzeniami przesyłowymi. Jeżeli zakład energetyczny zasiedział służebność przesyłu, przymusowe usunięcie urządzeń z nieruchomości będzie wykluczone, z kolei przebudowa – przesunięcie w ramach tej samej nieruchomości nastąpi co do zasady na koszt właściciela (zobacz uchwałę III CZP 36/10). Napisałem „co do zasady” bo jest to rozstrzygnięcie najbardziej prawdopodobne, ale nie automatyczne,

Wczoraj pisałem o obligacjach realnych, czyli próbie rozciągania skutków umów m.in. użyczenia na kolejnych właścicieli nieruchomości. A dziś … otrzymałem z Sądu Najwyższego kilka najnowszych orzeczeń wydanych w sprawach kasacyjnych, wśród nich niepublikowany dotąd wyrok w sprawie II CSK 306/11. Dlaczego o nim piszę? Z dwóch powodów. Po pierwsze, po raz kolejny Sąd Najwyższy odrzucił koncepcję obligacji realnych, co oznacza, że użyczenie nieruchomości na potrzeby wybudowania i eksploatacji urządzeń przesyłowych może być bez przeszkód rozwiązane przez nabywcę gruntu. Po drugiej i ważniejsze, wyrok uwzględnił żądanie usunięcia słupów energetycznych z działki, co

W toku dyskusji na temat nieprecyzyjnych wpisów służebności do ksiąg wieczystych pojawił się ciekawy wątek ustanowienia służebności czy też użyczenia nieruchomości na potrzeby urządzeń przesyłowych, które sprzedawca zataił przed kupującym. Trudno jest pogodzić się z faktem, iż skutki takiego zatajenia dotykają przede wszystkim nabywcę, który jednak nie stoi na straconej pozycji i może dochodzić roszczeń z rękojmi i roszczeń odszkodowawczych wobec sprzedawcy. Nie na roszczenia chciałem Ci jednak zwrócić uwagę, ale na kontrowersyjną konstrukcję obligacji realnych. Brzmi znajomo? Jeżeli nie wyjaśniam Ci, że chodzi o takie umowy np. użyczenie, które

W krótkiej notce o sobie napisałem o szkoleniach, jakie prowadzę na temat urządzeń przesyłowych oraz praw do nieruchomości, na których je wybudowano. Najbliższe szkolenie odbędzie się w Łodzi, a przeprowadzę je dla przedsiębiorców ciepłowniczych zrzeszonych w Izbie Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. Izba jest bardzo aktywna w zakresie prac ustawodawczych między innymi w zakresie służebności przesyłu i korytarzy przesyłowych, a jej inicjatywy zmierzają do poprawienia jakości i efektywności ogrzewania sieciowego. Na szkoleniu będziemy rozmawiać przede wszystkim o tym, kiedy można i warto się bronić, a kiedy należy zakończyć spór z właścicielem szybką

Niedawno pisałem o tym, jakie postanowienia powinny znaleźć się w umowie o ustanowienie służebności przesyłu. Jej staranne zredagowanie i załączenie mapy jest bardzo ważne, bo służebność przesyłu obciąża nieruchomość nie jako całość, lecz w konkretnym przebiegu urządzeń. Co to jasna zasada? Niekoniecznie. Dziś dla przykładu usłyszałem, że nie trzeba ustanawiać służebności dla przyłącza do drugiego budynku wybudowanego po pewnym czasie na tej samej nieruchomości, skoro ustanowiono już służebność dla przyłącza do pierwszego budynku. Niestety trzeba, bo przebiegają w zupełnie innym miejscu. Ale jak stwierdzić, co zostało wcześniej ustanowione, kiedy nie

1 71 72 73 74 75 76 Strona 73 z 76