Korytarze przesyłowe – integracja postępowań

W poprzednim wpisie wyjaśniałem pokrótce, dlaczego powstaje ustawa o korytarzach przesyłowych. W kolejnych postaram się przybliżyć Ci jej podstawowe cele i sposób ich realizacji.

Zgodnie z tytułem, zacznę od integracji postępowań.

Trudno nie zgodzić się z projektodawcami, iż obecnie obowiązujące przepisy cechuje rozproszenie postępowań oraz ośrodków decyzyjnych, z których każdy realizuje cele przypisane do jego kompetencji.

Projekt zakłada rozstrzyganie kilku kwestii w jednym postępowaniu, prowadzonym przez:

  • starostę – dla korytarzy o znaczeniu lokalnym, zatem przebiegających na terenie jednego powiatu,
  • wojewodę – dla korytarzy o znaczeniu ponadlokalnym, realizowanych na obszarach zamkniętych oraz korytarzy o znaczeniu lokalnym, jeżeli w ich granicach lokalizowane będą urządzenia o znaczeniu krajowym.

Te organy będą właściwe w zakresie decyzji o ustanowieniu korytarza dla urządzeń projektowanych, określeniu korytarza dla istniejących oraz lokalizacji kolejnych urządzeń w utworzonym korytarzu.

W ich kompetencji będzie również wydanie pozwolenia na budowę, które na wniosek przedsiębiorcy może być zintegrowane z decyzją o ustanowieniu korytarza; zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów; a w przypadku starosty także wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Pozwolenie na budowę będzie uprawniało przedsiębiorcę do zajęcia nieruchomości w celu realizacji inwestycji, nie wyłączając dróg, terenów kolejowych i wód płynących.

Powyższe jest możliwe dzięki dokonywaniu uzgodnień co do zajęcia tych terenów z właściwymi zarządcami już na etapie wydawania decyzji o ustanowieniu korytarza przesyłowego.

Zintegrowanie postępowań ma być osiągnięte także dzięki uproszczonej procedurze pozyskiwania opinii i zezwoleń. Przedsiębiorca zobowiązany jest załączyć do wniosku wymienione szczegółowo, i co ważne, w sposób zupełny opinie, które będą zastępowały opinie, zgody i uzgodnienia wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Jeżeli właściwy organ nie wyda takiej opinii w terminie 30 dni przyjmuje się z mocy ustawy, że zaopiniował wniosek pozytywnie.

Warto również wspomnieć, że decyzja o ustanowieniu korytarza przesyłowego jest podstawą dla wpisu służebności przesyłu do księgi wieczystej, przy czym wnioski składane są przez organ, bez obowiązku ponoszenia z tego tytułu opłat.

Piotr Zamroch

Specjalizuję się w prawnych aspektach budowy, konserwacji i remontów urządzeń przesyłowych każdego rodzaju, na etapach ich prawnej lokalizacji, pozyskiwania praw do nieruchomości w trybie dobrowolnym i przymusowym oraz określania wartości wynagrodzeń i odszkodowań związanych z ograniczeniem prawa własności.

Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *