Korytarze przesyłowe – integracja postępowań

W poprzednim wpisie wyjaśniałem pokrótce, dlaczego powstaje ustawa o korytarzach przesyłowych. W kolejnych postaram się przybliżyć Ci jej podstawowe cele i sposób ich realizacji.

Zgodnie z tytułem, zacznę od integracji postępowań.

Trudno nie zgodzić się z projektodawcami, iż obecnie obowiązujące przepisy cechuje rozproszenie postępowań oraz ośrodków decyzyjnych, z których każdy realizuje cele przypisane do jego kompetencji.

Projekt zakłada rozstrzyganie kilku kwestii w jednym postępowaniu, prowadzonym przez:

  • starostę – dla korytarzy o znaczeniu lokalnym, zatem przebiegających na terenie jednego powiatu,
  • wojewodę – dla korytarzy o znaczeniu ponadlokalnym, realizowanych na obszarach zamkniętych oraz korytarzy o znaczeniu lokalnym, jeżeli w ich granicach lokalizowane będą urządzenia o znaczeniu krajowym.

Te organy będą właściwe w zakresie decyzji o ustanowieniu korytarza dla urządzeń projektowanych, określeniu korytarza dla istniejących oraz lokalizacji kolejnych urządzeń w utworzonym korytarzu.

W ich kompetencji będzie również wydanie pozwolenia na budowę, które na wniosek przedsiębiorcy może być zintegrowane z decyzją o ustanowieniu korytarza; zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów; a w przypadku starosty także wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Pozwolenie na budowę będzie uprawniało przedsiębiorcę do zajęcia nieruchomości w celu realizacji inwestycji, nie wyłączając dróg, terenów kolejowych i wód płynących.

Powyższe jest możliwe dzięki dokonywaniu uzgodnień co do zajęcia tych terenów z właściwymi zarządcami już na etapie wydawania decyzji o ustanowieniu korytarza przesyłowego.

Zintegrowanie postępowań ma być osiągnięte także dzięki uproszczonej procedurze pozyskiwania opinii i zezwoleń. Przedsiębiorca zobowiązany jest załączyć do wniosku wymienione szczegółowo, i co ważne, w sposób zupełny opinie, które będą zastępowały opinie, zgody i uzgodnienia wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Jeżeli właściwy organ nie wyda takiej opinii w terminie 30 dni przyjmuje się z mocy ustawy, że zaopiniował wniosek pozytywnie.

Warto również wspomnieć, że decyzja o ustanowieniu korytarza przesyłowego jest podstawą dla wpisu służebności przesyłu do księgi wieczystej, przy czym wnioski składane są przez organ, bez obowiązku ponoszenia z tego tytułu opłat.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: