Monthly Archives

luty 2017

Dziś po raz kolejny napiszę o bezumownym korzystaniu z nieruchomości, a to z uwagi na wydanie przez Sąd Najwyższy 30 listopada 2016 r. uchwały w sprawie III CZP 77/16, której uzasadnienie właśnie opublikowano. Teza uchwały brzmi następująco: Właścicielowi nieruchomości obciążonej wskutek zasiedzenia służebnością przesyłu nie przysługuje roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z tej nieruchomości za okres poprzedzający zasiedzenie. Orzeczenie to zostało wydane w odpowiedzi na pytanie prawne skierowane przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu w sprawie o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego za okres do dnia zasiedzenia służebności.

Dziennikarze czasami błahym artykułom nadają nieadekwatnie mocne tytuły, żeby zapewnić większą liczbę czytelników. Ja nie jestem dziennikarzem i nie szukam na siłę popularności, zapewniam Was zatem, że sprawa jest naprawdę ważna, by nie powiedzieć przełomowa. Niedługo zostanie wydana przez Sąd Najwyższy uchwała, której praktyczne znaczenie dla sporów przesyłowych może być większe niż słynnej uchwały w sprawie III CZP 87/13 dotyczącej skutków prawnych decyzji wywłaszczeniowych. Skąd to wiem? Z Internetu 😉 Ów Internet doniósł mi bowiem, że przedwczoraj przed Sądem Najwyższym odbyła się rozprawa, której przedmiotem było pytanie prawne skierowane przez Sąd Okręgowy

Ostatnie dwa wpisy poświęciłem pytaniu prawnemu w sprawie III CZP 3/17, jednak to nie jedyne ciekawe zagadnienie „przesyłowe” rozpoznawane aktualnie przez Sąd Najwyższy. W styczniu tego roku do SN wpłynęło pytanie prawne Sądu Okręgowego w Poznaniu, zarejestrowane pod sygnaturą III CZP 5/17, o następującej treści: „Czy roszczenie wspólników spółki cywilnej będących osobami fizycznymi, którzy na nieruchomości wchodzącej w skład ich majątku wspólnego prowadzą hotel, o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z tej nieruchomości w związku z przebiegiem przez nią gazociągu należącego do przedsiębiorcy przesyłowego, przedawnia się w terminie 3 czy 10 lat?”

W ostatnim wpisie sygnalizowałem pojawienie się w Sądzie Najwyższym ciekawego pytania prawnego zarejestrowanego pod sygnaturą III CZP 3/17. Dziś otrzymałem jego uzasadnienie (znajdziecie je w Bazie wiedzy) i mogę Wam przybliżyć motywy pytającego Sądu Okręgowego w Elblągu. Sprawa dotyczyła ustanowienia na rzecz gminy służebności przesyłu na potrzeby korzystania z urządzeń wodno-kanalizacyjnych. Sąd Rejonowy oddalił wniosek, stwierdzając, że gmina nie ma legitymacji biernej w sprawie, gdyż oddała urządzenia w dzierżawę. Utraciła przez to status przedsiębiorcy, który jest niezbędny dla ustanowienia służebności przesyłu. Sąd Okręgowy, rozpoznając apelację właścicieli nieruchomości, powziął wątpliwość co do