Monthly Archives

październik 2013

Dziś, z niekłamaną przyjemnością, chciałbym poinformować Cię o książce, której jestem współautorem, a której premiera odbyła się w czasie XXII Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie, w zeszły czwartek. Zostałem zaproszony do napisania części obejmującej problematykę prawną urządzeń przesyłowych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad określania wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu oraz za bezumowne korzystanie z nieruchomości – przez Panią Monikę Nowakowską oraz Pana Jerzego Dąbka, autorów części stricto poświęconych wycenie. Książka nosi tytuł „Wybrane zagadnienia wyceny nieruchomości a problematyka prawna, ekonomiczna i przestrzenna związana z infrastrukturą przesyłową„. Szczegółowy spis treści możesz

Zacznę krótko: WOW! Z reguły staram się posługiwać literacką polszczyzną, jednak zwrot, którego musiałbym użyć, mógłby być uznany za niecenzuralny 🙂 Sąd Najwyższy przekazał do składu powiększonego pytanie prawne o możliwość nabycia służebności przez zasiedzenie w sytuacji, gdy wcześniej przedsiębiorca (przedsiębiorstwo państwowe) nabyło prawa do nieruchomości na podstawie decyzji administracyjnej. Sprawie nadano sygnaturę III CZP 87/13. Ważnym jej aspektem jest wybór właściwej drogi obrony prawa właściciela – jeżeli przedsiębiorca posiada decyzję wywłaszczeniową, wówczas nie można poszukiwać ochrony przed sądem powszechnym, lecz należy wybrać tryb administracyjny, a ewentualnie następnie sądowo-administracyjny. To wszystko

Widoczność urządzeń podziemnych jest bardzo ciekawym problemem w sprawach o nabycie służebności przez zasiedzenie. Obecnie standardem już można określić utożsamianie widoczności z wiedzą właściciela o istnieniu urządzeń na nieruchomości. Warto jednak pamiętać, że nie było tak zawsze. Zwrócił na to uwagę Sąd Najwyższy (który w zależności od składu sędziowskiego prezentuje w tym względzie stanowisko mniej lub bardziej liberalne) w postanowieniu V CSK 181/11. A napisał o odmiennym sposobie rozumienia tej przesłanki w sposób następujący: „…Dotychczasowa wykładnia pojęcia „widoczne urządzenie” jednolicie przyjmowała, że jest to istniejące, trwałe urządzenie materialne mające postać

Niedawno przeprowadziłem ciekawa rozmowę z pełnomocnikiem mojego przeciwnika na temat możliwości powoływania się na przepisy dotyczące zasad BHP przy wykonywaniu robót budowlanych na potrzeby określenia szerokości stref ograniczenia własności dla linii elektroenergetycznych. Co muszę podkreślić – możliwość ta dotyczy wyłącznie nieruchomości, na których możliwa jest zabudowa. Chodzi o dwa przepisy: § 77 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pacy (tj.: Dz.U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650) § 55 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

Żądanie udostępniania informacji publicznej przez przedsiębiorcę przesyłowego coraz częściej poprzedza skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, szczególnie wówczas, gdy zgłoszono zarzut zasiedzenia służebności. Właściciele nieruchomości znajdują w tym zakresie ogromne wsparcie w orzecznictwie sądów administracyjnych, które wykazują zadziwiającą wręcz jednolitość. Ostatnie z ważnych orzeczeń zostało wydane 2 października 2013 r. przez Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie I OSK 816/13. Uzasadnienie nie zostało jeszcze sporządzone, jednak warto sięgnąć po orzeczenie, od którego wniesiono skargę kasacyjną oddaloną przez NSA – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wydany w sprawie II SAB/Wa 390/12.