Zgodnie z wcześniejszą deklaracją, regularnie będę udostępniał łamy niniejszego bloga, mecenas Adrianie Łaszewskiej, wspólnie z którą od kilku lat prowadzimy sprawy dotyczące urządzeń przesyłowych.

Dziś mec. Adriana omówi ciekawe orzeczenie, nawiązujące do pytania prawnego, które właśnie wpłynęło do Sadu Najwyższego.

formal_adriana-laszewska_fotor_fotorW sprawach sądowych o ustanowienie służebności przesyłu inicjowanych przez właścicieli nieruchomości przedsiębiorcy przesyłowi, dążąc do oddalenia roszczenia, często powołują się na posiadanie tytułu prawnego w postaci zgody właściciela nieruchomości pozyskanej na etapie realizacji inwestycji. Taka sytuacja miała miejsce w sprawie, która była przedmiotem rozpoznania przez Sąd Okręgowy w Sieradzu w sprawie o sygnaturze I Ca 321/16.

Sąd Rejonowy oddalił wniosek o ustanowienie służebności przesyłu na potrzeby gazociągu w oparciu o ustalenie, iż przedsiębiorca przesyłowy posiada już tytuł prawny do bezterminowego korzystania z nieruchomości w zakresie posadowienia i eksploatacji gazociągu w postaci zgody na wybudowanie gazociągu wyrażonej na piśmie przez jednego ze współwłaścicieli nieruchomości z daty realizacji inwestycji.

Co istotne, w dacie budowy gazociągu właścicielami nieruchomości byli rodzice wnioskodawców pozostający w ustroju wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej, którzy zmarli, a wnioskodawcy nabyli własność nieruchomości w drodze dziedziczenia ustawowego.

Sąd Okręgowy nie podzielił stanowiska Sądu Rejonowego jakoby przedsiębiorca przesyłowy miał posiadać trwały tytuł prawny do nieruchomości wnioskodawców wskazując, iż Sąd Rejonowy zaniechał dokonania prawnej kwalifikacji zgody udzielonej przez poprzednika prawnego wnioskodawców oraz jej skutków prawnych, ograniczając się jedynie do ustalenia faktu jej udzielenia.

Sąd Okręgowy nie zanegował samej możliwości uzyskania wystarczającego tytułu prawnego do korzystania nieruchomości w postaci zgody udzielonej przez właściciela nieruchomości, wskazał jednak, iż o powyższym decydować powinna treść oświadczenia złożonego przez właściciela. W przedmiotowym przypadku Sąd Okręgowy uznał, iż brak jest podstaw dla uznania pozyskanej przez przedsiębiorcę zgody za skuteczny względem wnioskodawców tytuł prawny z kilku względów.

Badając zgodę udzieloną przez poprzednika prawnego wnioskodawców Sąd Okręgowy w pierwszej kolejności zwrócił uwagę, iż owo oświadczenie nie może być kwalifikowane jako umowne ustanowienie służebności gruntowej odpowiadającej treści służebności przesyłu, ponieważ do ustanowienia takiej służebności wymagane jest oświadczenie właściciela nieruchomości obciążonej w formie aktu notarialnego (art. 245 § 1 i 2 k.c.).

Sąd Okręgowy nie miał również wątpliwości, iż zakres udzielonej zgody obejmował jedynie prawo do wybudowania gazociągu na nieruchomości, z wyłączeniem późniejszego prawa do korzystania z niej na potrzeby związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania urządzeń:

„Literalna treść wskazuje jedynie na zgodę na wybudowanie gazociągu. W ogóle nie dotyczy zgody na korzystanie z nieruchomości już po wybudowaniu gazociągu. Oczywistym jest, że po wybudowaniu gazociągu dla właściwego korzystania z urządzeń, konieczne jest korzystanie w oznaczonym zakresie z nieruchomości, niemniej w treści oświadczenia J. Ś. taka zgoda na określone korzystanie z nieruchomości już po wybudowaniu gazociągu wyrażona nie została. Brak jest podstaw, aby treści oświadczenia J. Ś. o zgodzie na wybudowanie gazociągu nadawać również dodatkową treść – wyrażenie zgody na korzystanie z nieruchomości już po wybudowaniu gazociągu.”

Sąd Okręgowy wskazał przy tym, iż nawet gdyby hipotetycznie przyjąć, że zgoda obejmowała także późniejsze korzystanie z nieruchomości, wówczas owa zgoda mogłaby wykreować „stosunek zobowiązaniowy, do którego należałoby stosować przepisy o użyczeniu (nie ujawniono w sprawie, aby określone zostało jakiekolwiek wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości w związku z eksploatacją urządzeń przesyłowych).”

Sąd wyjaśnił, iż stosunek wynikający z umowy użyczenia z uwagi na obligacyjny charakter, nie stanowi trwałego tytułu do nieruchomości:

„Należy wskazać, że stosunek obligacyjny, wynikający z umowy użyczenia, nie charakteryzuje się trwałością tylko dlatego, że przemawiałby za tym interes jednej ze stron, istotne potrzeby społeczne, które stały u podstaw zawarcia umowy czy natura tego stosunku prawnego. Jeśli przedsiębiorca przesyłowy czy jakikolwiek inny podmiot chce uzyskać trwałe i skuteczne wobec każdoczesnego właściciela uprawnienie do korzystania z rzeczy, powinien dążyć do ustanowienia jednego z praw rzeczowych ograniczonych. Ponadto skutków czynności prawnych zobowiązujących nie można upatrywać w przepisach kształtujących treść prawa własności i jej ograniczenia. Zawarcie umowy obligacyjnej wywołuje takie same konsekwencje prawne bez względu na to, czy stroną zobowiązaną jest właściciel rzeczy czy inny podmiot.”

Zdaniem Sądu Okręgowego, do skutecznego rozwiązania stosunku użyczenia może dojść z chwilą doręczenia przedsiębiorcy wezwania do zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu i wezwania do zapłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną ważną kwestię, która została rozważona przez Sąd Okręgowy. Apelujący właściciele nieruchomości zarzucili bowiem, iż zgoda na budowę gazociągu udzielona przez jednego ze współwłaścicieli nieruchomości, pozostających w ustroju wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej, jako czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu majątkiem wspólnym, jest nieważna w świetle art. 37 § 3 k.r.o. w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia oświadczenia woli, tj. 4 października 1994 r. Zgodnie z tym przepisem, jednostronna czynność prawna dokonana bez wymaganej zgody drugiego małżonka jest nieważna.

Sąd Okręgowy uznał, iż takie oświadczenie należy kwalifikować jako czynność przekraczającą zwykły zarząd majątkiem wspólnym, jednakże jego zdaniem owo oświadczenie nie było jednostronnym oświadczeniem woli, lecz stanowiło element porozumienia określonych stron (właściciela nieruchomości i przedsiębiorcy), wobec czego sankcja nieważności określona w art. 37 § 3 k.r.o. nie miała do niego zastosowania.

Powyższe stanowisko Sądu Okręgowego jest dyskusyjne, zaś kwestia skutków prawnych zgody na budowę urządzeń udzielonej przez jednego ze współmałżonków nie raz budziła wątpliwości sądów orzekających. Wątpliwości w tym zakresie może rozwiać Sąd Najwyższy, który w sprawie pod sygnaturą III CZP 86/16 będzie rozpoznawał przedstawione mu zagadnienie prawne: „Czy może być uznane za posiadanie samoistne w dobrej wierze władztwo nad nieruchomością wchodzącą w skład majątku wspólnego małżonków objętą w posiadanie na skutek zgody w przedmiocie lokalizacji urządzeń energetycznych na nieruchomości wyrażonej w sposób wyraźny przez jednego tylko małżonka?”

 

Co pewien czas w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego pojawia się problem ustalenia odszkodowania za ograniczenie własności na potrzeby urządzeń przesyłowych w przeszłości, nawet przed kilkudziesięcioma laty.

Ostatnio ciekawe orzeczenie NSA w tym przedmiocie omawiałem w blogu dwa lata temu, myślę więc, że warto poświęcić kilka minut na przeczytanie tego wpisu, zwłaszcza że pojawia się w nim kilka ciekawych problemów wpadkowych.

Wpis dotyczy wyroku wydanego przez Naczelny Sąd Administracyjny 29 czerwca 2016 r. w sprawie I OSK 2306/14, którego uzasadnienie niedawno opublikowano w bazie orzeczeń.

Z wnioskiem o ustalenie odszkodowania wystąpiło kilku współwłaścicieli nieruchomości. Część z nich nabyła udziały w prawie własności w drodze dziedziczenia, jeden zaś otrzymał udział na podstawie umowy darowizny. Decyzja administracyjna została wydana w 1982 r. na podstawie przepisu art. 35 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości, celem wybudowania i trwałego utrzymywania linii wysokiego napięcia 110kV.

Organ pierwszej instancji wydał decyzję ustalającą wysokość odszkodowania na ponad sto tysięcy złotych z tytułu obniżenia wartości nieruchomości spowodowanego wybudowaniem wskazanej wyżej linii. Wynagrodzenie zostało przyznane właścicielom w częściach, stosownie do posiadanych udziałów we własności, zaś do jego zapłaty został zobowiązany przedsiębiorca będący właścicielem linii przesyłowej, jako następca prawny przedsiębiorstwa państwowego, któremu udzielono administracyjnego zezwolenia.

Organ odmówił ustalenia odszkodowania wobec nabywcy udziału w prawie własności w drodze darowizny, albowiem nie wykazał on następstwa prawnego wobec właściciela nieruchomości z daty ograniczenia własności, co było możliwe poprzez przedłożenie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku albo umowy przelewu wierzytelności odszkodowawczej.

Wysokość odszkodowania organ ustalił na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, który wziął pod uwagę przepisy obowiązujące w dniu wydania decyzji administracyjnej i na ich podstawie określił powierzchnię nieruchomości, na której własność doznała ograniczenia. Odnośnie do szerokości stref ochronnych, organy obu instancji podzieliły stanowisko, iż należy je określić przy uwzględnieniu przepisów obowiązujących w dacie ograniczenia własności, a nie obecnie.

Przedsiębiorca zakwestionował decyzje podnosząc, iż odszkodowanie powinien wypłacić Skarb Państwa, a nie on, dodatkowo zgłosił zarzut przedawnienia roszczenia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że skarga przedsiębiorcy jest zasadna, chociaż podzielił tylko niektóre argumenty zgłoszone przez skarżącego.

Sąd zwrócił uwagę, iż dwie córki właścicieli z daty ograniczenia własności nie wnosiły o ustalenie odszkodowania, a pomimo tego organ zawiadomił je o postępowaniu i uznał za strony. W aktach brak jest jakiegokolwiek dowodu, że osoby te wyrażają wolę ustalenia w stosunku do nich odszkodowania.

Na ten aspekt należy zwrócić uwagę, albowiem odszkodowanie ustalane jest wyłącznie na wniosek, po wtóre istotne jest to, że każdy może samodzielnie dochodzić ustalenia należnej mu części odszkodowania – postępowanie nie musi toczyć się z udziałem wszystkich uprawnionych. Organ zatem rzeczywiście nie powinien zawiadamiać innych osób o toczącym się postępowaniu, ich prawo do żądania ustalenia odszkodowania jest bowiem w pełni samodzielne.

Sąd nie zgodził się ze stanowiskiem skarżącego przedsiębiorcy w zakresie możliwości przedawnienia roszczenia oraz powinności zobowiązania do jego zapłaty Skarbu Państwa, nie zaś przedsiębiorcy, uwzględnił jednak skargę, gdyż organy nie wyjaśniły należycie okoliczności zakresu terytorialnego ograniczenia własności, co mogło wpłynąć na ustalenie odszkodowania w nieprawidłowej wysokości.

20130905_110835_1

Niezadowolony z orzeczenia przedsiębiorca wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, jednak została ona oddalona jako bezzasadna.

NSA podkreślił, iż przepis art. 129 ust. 5 pkt 3 u.g.n. ma zastosowanie zarówno do sytuacji pozbawienia własności, jak i ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, który jest jedną z postaci wywłaszczenia, zatem musi powiązany ze świadczeniem odszkodowawczym.

Oczywiście przepisy ustawy z 1958 r. już nie obowiązują, jednak zastosowanie mogą znaleźć przepisy aktualnej ustawy o gospodarce nieruchomościami. NSA wskazał, iż nowa ustawa, w braku przepisów przejściowych, ma zastosowanie do stanów aktualnych, ale i zdarzeń wcześniej powstałych, jeśli ich skutki nadal trwają. Rozróżnić bowiem należy retrospektywność (nowe przepisy regulują też stany wcześniejsze, ale otwarte, w toku, niezakończone ostatecznie) oraz retroaktywność przepisów (oddziaływanie wsteczne na stany wcześniejsze, lecz zamknięte, czyli zakończone – załatwione).

NSA podkreślił, iż analizowane roszczenie należy oceniać na podstawie przepisu art. 128 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który przewiduje odszkodowanie odpowiadające wartości poniesionych szkód (a więc w pełnym zakresie rzeczywistych strat i utraconych korzyści) oraz wartości odpowiadającej zmniejszeniu wartości nieruchomości. Poza sporem w sprawie było, że takiego odszkodowania dotychczasowy właściciel i jego spadkobiercy nie otrzymali, ale też go nie żądali wcześniej.

NSA wskazał dalej, iż generalnie prawo administracyjne nie przewiduje instytucji przedawnienia, jakie jest zasadą w wprawie cywilnym. Przedawnienie na gruncie prawa administracyjnego istnieje tylko wówczas, gdy przepisy wyraźnie to regulują, a to nie ma miejsca odnośnie do rozpatrywanego roszczenia. Zważył również, iż roszczenie o ustalenie odszkodowania za wywłaszczenie ma charakter publicznoprawny, a nie cywilistyczny, nie można zatem do niego stosować bezpośrednio norm dotyczących przedawnienia cywilnych roszczeń majątkowych.

Opisana wyżej wykładnia, pomimo iż stosunkowo rzadko przedstawiana w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego jest zasadniczo jednolita, by nie powiedzieć „ugruntowana”, choć przed tym słowem mam pewne opory mając na uwadze, co czasami potrafi się ugruntować w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

Z pewnością wiesz, choćby na podstawie moich ostatnich wpisów, że w Trybunale Konstytucyjnym będzie rozpatrywana sprawa zgodności z Konstytucją przepisów o zasiedzeniu służebności w rozumieniu, które nadał im swoją wykładnią począwszy od 2003 r. Sąd Najwyższy.

Z moich obserwacji wynika, że sprawa nie budzi emocji, jakich należałoby się spodziewać, być może z uwagi na wcześniej umorzone postępowanie w podobnym przedmiocie, być może też z uwagi na zamieszanie polityczne wokół Trybunału, którego skutkiem było osłabienie znaczenia jego orzeczeń w odbiorze społecznym. Nie piszę bloga politycznego, więc ten wątek pominę, szanując też fakt, że mojego bloga o prawie czytają osoby o różnych poglądach politycznych.

Tym razem jednak jest różnica, którą łatwo dostrzec czytając pytanie prawne, którego treść starannie dopasowano do wyrażonego już uprzednio przez Trybunał poglądu zawartego w postanowieniu z 17 lipca 2014 r. wydanego w sprawie P 28/13:

Nie ulega wątpliwości, że począwszy od uchwały SN z 17 stycznia 2003 r., sygn. akt III CZP 79/02 (OSNC nr 11/2003, poz. 142) przez liczne kolejne orzeczenia, w tym m.in. uchwałę SN z 7 października 2008 r., sygn. akt III CZP 89/08 (Lex nr 458125), orzecznictwo SN nie tylko wykreowało służebność gruntową odpowiadającą treści służebności przesyłu (wprowadzonej do k.c. 3 sierpnia 2008 r.), ale dopuściło także możliwość zasiedzenia przez przedsiębiorstwo przesyłowe powyższej służebności gruntowej przed wejściem w życie art. 3051-art. 3054 k.c.” 

Oczywiście może paść prosta odpowiedź – sorry taki mamy klimat, nie wy pierwsi i nie ostatni zostaliście wystawieni przez Państwo. Wydaje się, że jest ona bardziej prawdopodobna niż orzeczenie o niekonstytucyjności zakwestionowanej wykładni, z drugiej jednak strony dzieją się obecnie rzeczy, których też nie przewidywaliśmy jeszcze niedawno, zatem trudno zakładać cokolwiek z pewnością.

20_0

Dlaczego ta sprawa może jednak namieszać?

Powód tkwi w nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, do którego dodano przepis art. 177 § 1 pkt 3(1):

Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku postępowania toczącego się przed Trybunałem Konstytucyjnym albo Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Wskazany przepis wszedł w życie kilkanaście dni temu, co jednak ważne ma zastosowanie we wszystkich toczących się postępowaniach, także tych wszczętych przed jego wejściem w życie (art. 21 ust. 2 ustawy nowelizującej).

Każdy zatem sąd powszechny obecnie rozpatrujący sprawę, w której zostanie zgłoszony zarzut zasiedzenia służebności gruntowej na potrzeby urządzeń przesyłowych albo sprawę z wniosku o stwierdzenie zasiedzenia takiej służebności, będzie uprawniony do zawieszenia postępowania do czasu zakończenia postępowania w Trybunale.

To bardzo istotna zmiana, gdyż w poprzednim przypadku, kiedy rozpatrywano pytania prawne w 2014 r., procedura cywilna nie zezwalała na zawieszenie postępowania z uwagi na toczące się postępowanie, wszczęte pytaniem prawnym do Trybunału konstytucyjnego skierowanym przez inny sąd.

Każdy prawnik, który zajmuje się zawodowo kwestiami związanymi z urządzeniami przesyłowymi ma świadomość, że sędziowie sądów powszechnych na pewno nie są w 100% zwolennikami poglądów Sądu Najwyższego odnośnie do możliwości nabycia służebności gruntowej na potrzeby urządzeń przesyłowych, szczególnie przed 2003 r. Niektórzy sędziowie oddalają takie wnioski zupełnie bez badania, inni zarzucają przedsiębiorcom nie udowodnienie przesłanek zasiedzenia, nie negując wprost zasady.

Postawy są różne, jednak wszyscy nieprzekonani sędziowie otrzymali od ustawodawcy narzędzie do powstrzymania się od wydania orzeczenia, do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Trybunał Konstytucyjny.

Swoją drogą do owych nieprzekonanych dołączył właśnie Sąd Rejonowy w Brodnicy, którego pytanie prawne zostało zarejestrowane pod sygnaturą P 18/16 i połączone do wspólnego rozpoznania z pytaniem Sądu Rejonowego w Grudziądzu.

Grudziądz, Brodnica… Teraz czekamy na Toruń? 😉

Co w trawie piszczy

Zacznę od wątku sportowego, bo właśnie oglądam, jak Robert Lewandowski próbuje wstrzelić się do hiszpańskiej bramki. Przyszło mi do głowy, że mamy ze sobą ciut wspólnego – zarówno on, jak i ja, bez wsparcia zespołu nie bylibyśmy w stanie wiele osiągnąć.

Jednego z moich współpracowników zapewne znacie, to mec. Iwo Fisz, który prowadzi popularny serwis internetowy dotyczący problemów planistycznych oraz związanych z obrotem gruntami rolnymi. Dziś zaś chciałem Wam przedstawić mec. Adrianę Łaszewską, która cyklicznie będzie dzieliła się z Wami informacjami o ciekawych orzeczeniach sądów rejonowych i okręgowych w sprawach, które prowadzimy, które przesłali nam zaprzyjaźnieni prawnicy, albo które po prostu znaleźliśmy w bazie orzeczeń.

Adriana oczywiście się do tego nie przyzna, ale na pewno ma tremę w związku z debiutem na łamach tak świetnego bloga 🙂 No dobra, kończę już ten przydługi wstęp i oddaję jej głos.

formal_adriana-laszewska_fotor_fotor

Dziś omówię postanowienie Sądu Rejonowego w Toruniu, wydane w sprawie rozpoznanej pod sygnaturą XI Ns 2830/15, odnoszące się do kwestii charakteru posiadania mogącego prowadzić do zasiedzenia służebności gruntowej na potrzeby urządzeń przesyłowych.

Sprawa dotyczyła elektroenergetycznej linii napowietrznej o napięciu 110 kV wybudowanej w połowie 1979 r. oraz linii napowietrznej o napięciu 15 kV wybudowanej w połowie 1982 r.

Przedsiębiorca przesyłowy wniósł o stwierdzenie zasiedzenia służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu podnosząc istnienie dobrej wiary w momencie rozpoczęcia posiadania służebności, co miało uzasadniać zastosowanie krótszych terminów zasiedzenia.

Sąd Rejonowy oddalił wniosek. U podstaw tego rozstrzygnięcia legło ustalenie, iż władztwo wykonywane przez poprzedników prawnych przedsiębiorcy przesyłowego w stosunku do nieruchomości obciążonej urządzeniami nie mogło zostać zakwalifikowane jako posiadanie prowadzące do zasiedzenia służebności gruntowej aż do daty utraty mocy obowiązującej przez ustawę z dnia 28 czerwca 1950 r. o powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli, co nastąpiło w dniu 10 kwietnia 1997 r.

Wnioskodawca we wniosku oświadczył bowiem, iż budowa obu linii przesyłowych odbyła się w trybie przepisów tej ustawy, która utraciła moc dopiero z dniem 10 kwietnia 1997 r. Powyższa okoliczność miała przemawiać za uznaniem, iż objęcie służebności w posiadanie nastąpiło w dobrej wierze – przepisy wskazanej ustawy stanowić miały tytuł prawny do posadowienia urządzeń na nieruchomości i późniejszego korzystania z niej.

Powyższa okoliczność była pomiędzy stronami postępowania bezsporna, albowiem właściciele nieruchomości wprost przyznali ją, podnosząc jednak, iż takie posiadanie wykonywane przez przedsiębiorcę wykluczało możliwość rozpoczęcia biegu terminu zasiedzenia służebności przed dniem 10 kwietnia 1997 r., z uwagi na brak cech bezprawności, jak również odmienny animus władania nieruchomością i inny zakres wykonywanych na postawie ustawy uprawnień, niż w przypadku służebności gruntowej.

Sąd Rejonowy, powołując się na uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2015 r. (III CZP 76/15) wskazał, iż „dla możliwości nabycia w drodze zasiedzenia służebności związanej z utrzymywaniem urządzeń przesyłowych podstawowe znaczenie ma rodzaj wykonywanych przez posiadacza uprawnień, których zakres determinowany jest rodzajem tytułu uprawniającego do korzystania z nieruchomości.”

Konsekwentnie, zdaniem Sądu Rejonowego „Tytułem do posiadania rzeczy w zakresie prawa określonego rodzaju nie może być tytuł do władania nią w jakikolwiek sposób, lecz tylko w taki, jaki odpowiada posiadaniu charakterystycznemu dla tego prawa. Tytuł do posiadania służebności gruntowej, w tym także o treści służebności przesyłu, nie może wynikać ze stosunku obligacyjnego wykreowanego umową najmu, dzierżawy, ani także z rzeczowego prawa użytkowania, bowiem treść tych tytułów nie odpowiada treści wykonywania służebności. Tytułem posiadania służebności o treści służebności przesyłu nie może być także decyzja administracyjna, która nie kreuje tego prawa podmiotowego, lecz prowadzi do ograniczenia właściciela w jego uprawnieniach.”

Powyższe stanowisko odpowiada podstawowej zasadzie obowiązującej przy dokonywaniu kwalifikacji władania rzeczą w sprawach o stwierdzenie zasiedzenia, zgodnie z którą owej kwalifikacji należy dokonywać przy uwzględnieniu nie tylko elementu „fizycznego” (corpus), ale również „psychicznego” (animus), a więc nastawienia psychicznego posiadacza do wykonywanego władztwa.

Ponadto, Sąd Rejonowy zwrócił uwagę, iż do zasiedzenia służebności może prowadzić jedynie posiadanie bezprawne, powołując się na uchwałę Sądu Najwyższego wydaną w Składzie Siedmiu Sędziów 8 kwietnia 2014 r. w sprawie o sygnaturze III CZP 87/13 oraz postanowienie Sądu Najwyższego wydanego 9 grudnia 2014 r., w sprawie o sygnaturze III CSK 348/13.

Zdaniem Sądu Rejonowego, korzystanie z nieruchomości na podstawie przepisów prawa (w tym przypadku przepisów ustawy o powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli) wyłącza możliwość posiadanie nieruchomości w sposób prowadzący do zasiedzenia służebności gruntowej, tak samo jak w przypadku wykonywania uprawnień na podstawie decyzji wywłaszczeniowej, bądź zastępującej tą decyzję umowy obligacyjnej – z uwagi na brak cech bezprawności, będącej podstawową przesłanką zasiedzenia.

Powyższe oznacza, iż w rozpoznawanym przypadku termin zasiedzenia mógł rozpocząć bieg dopiero w momencie, gdy przedsiębiorca przesyłowy utracił prawo do korzystania z nieruchomości, na które się powoływał, co w świetle jego oświadczeń nastąpić miało z dniem 10 kwietnia 1997 r.

Omówione postanowienie jest nieprawomocne, problem prawny jest jednak ciekawy, a takie spojrzenie na ustawę o powszechnej elektryfikacji nieczęsto można spotkać w orzecznictwie.

Nic nie wiesz, Jonie Snow

Bum…. I zbieramy szczęki z podłogi.

Nie, to nie był ring, tylko sala sądowa. Czasami zdarzają się takie nokauty, po których ciężko się podnieść (w zależności od strony procesowej, ze szczęścia albo z bólu :))

Dziś opowiem Wam o takim właśnie nokaucie, co ma związek z zakończeniem mojego poprzedniego wpisu o możliwości zastosowania art. 5 Kodeksu cywilnego, czyli, najogólniej mówiąc, zasad słuszności, w postępowaniu o ustanowienie służebności przesyłu.

Sprawa dotyczyła urządzenia podziemnego, wybudowanego przed kilkunastu laty. W czasie jego budowy inwestor zawierał z właścicielami nieruchomości umowy, na mocy których pozyskiwał prawo do wybudowania urządzenia oraz późniejszego korzystania z nieruchomości w celu dostępu do niego w razie potrzeby wykonania konserwacji i remontów.

To była umowa wzorowana na administracyjnym ograniczeniu własności, chodziło o to, żeby uregulować stan prawny urządzenia w sposób trwały, z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych.

I tu zaskoczenie. To był przecież koniec lat 90 XX w., a nie ustanawiano służebności gruntowych na potrzeby urządzeń przesyłowych? Dziwni ludzie, przecież wszyscy wiedzieli wówczas, że za kilka lat Sąd Najwyższy stworzy nowy rodzaj służebności…

Nawet Jon Snow to wiedział 🙂

Wracając do sprawy. Umowę zawarto, wypłacono należne świadczenia i przez kilkanaście lat wszyscy żyli zgodnie i szczęśliwie.

Jednak nastał rok 2008, w którym wprowadzono do Kodeksu cywilnego służebność przesyłu. Bez cienia wątpliwości wprowadzono ją po to, by regulować nowe inwestycje, ale też, by móc ustanowić tytuł prawny dla wybudowanych już urządzeń, utrzymywanych bez tytułu prawnego.

Właściciel nieruchomości rozważył nową sytuację i zwrócił się do przedsiębiorcy z wnioskiem o ustanowienie służebności. Co ważne oświadczył, iż wypowiada umowę, która go łączy z przedsiębiorcą, albowiem uważa, że regulując na nowo status prawny urządzeń w oparciu o nowe przepisy uzyska znacznie wyższe świadczenie niż wypłacone przed laty.

20140727_132354_Fotor

Przedsiębiorca wniósł o oddalenie wniosku o ustanowienie służebności przesyłu zarzucając, że ustanowienie służebności nie jest konieczne, bowiem łączy go z właścicielem umowa, która precyzyjnie reguluje wzajemne prawa i obowiązki, także na etapie eksploatacji urządzenia.

Przedsiębiorca zarzucił sprzeczność wypowiedzenia umowy z powołanym na wstępie art. 5 Kodeksu cywilnego. Wskazał, iż przez wiele lat strony zgodnie wykonywały łączącą je umowę, a właściciel nigdy nie wyrażał niezadowolenia z kwoty świadczenia, które otrzymał po zakończeniu budowy. Kluczowy, w jego ocenie, był powód wypowiedzenia umowy, którym była wyłącznie chęć uregulowania sytuacji na nowo, z wykorzystaniem służebności przesyłu, za wynagrodzeniem określonym według aktualnych zasad. Według przedsiębiorcy wynagrodzenie miałoby przynajmniej w części zostać powtórnie wypłacone za to samo ograniczenie własności, tylko na innej podstawie prawnej.

Sąd rejonowy rozpatrujący sprawę podzielił ten pogląd, trzeba przyznać dość niespodziewanie na rozprawie, po prostu oddalając wniosek. To był naprawdę siarczysty sierpowy prosto w szczękę. Raz, dwa, trzy… wpłynęła apelacja, liczenie odłożone.

Sąd w uzasadnieniu wyjaśnił, iż ocenił dokonane wypowiedzenie łączącej strony przez kilkanaście lat umowy stanowiło nadużycie prawa podmiotowego, w związku z czym oświadczenie to nie wywarło oczekiwanego skutku prawnego. Chodziło konkretnie o uzasadnienie wypowiedzenia, gdzie wyraźnie wskazano, że chodzi o uregulowanie stanu urządzeń na nowo na korzystniejszych warunkach finansowych. Sąd doszedł do wniosku, iż nie uzasadnia to możliwości jednostronnego rozwiązania łączącej strony od dłuższego czasu i zgodnie wykonywanej umowy.

Taka konstatacja doprowadziła Sąd do ustalenia, iż strony nadal łączy umowa, która wystarczająco precyzyjne wzajemne prawa i obowiązki, zatem ustanowienie służebności przesyłu nie jest konieczne.

Każdy może mieć swoją ocenę opisanej sytuacji – dobrze jednak, że sędziowie nadal mają odwagę rozstrzygać sprawy zgodnie ze swoim sumieniem. To bardzo ważne, jako prawnicy bowiem mamy tendencję do mechanicznego stosowania prawa, czasami nie zastanawiając się głębiej nad sensem norm prawnych (te zaś potrafią zmieniać swoją treść, w zależności od aktualnego kierunku wiatru na Placu Krasińskich w Warszawie).